Studiegids

nl en

Oriëntatie Informatica en Economie

Vak
2018-2019

Beschrijving

De nadruk zal liggen op het creëren van overzicht van Informatica & Economie vanuit een wetenschappelijke, professionele en maatschappelijke invalshoek. Tijdens de colleges zal de wetenschap achter een aantal belangrijke thema's binnen I&E aan bod komen. Tijdens bedrijfsbezoeken zullen studenten ervaren hoe het bedrijfsleven omgaat met Informatica & Economie. Om maatschappelijke bewustzijn te creëren, zullen actuele nieuwsartikelen of whitepapers interactief behandeld worden. In het tweedejaars vak Integratie: Business-IT-alignment zal dieper op deze onderwerpen worden ingegaan.

Leerdoelen

Doel van het college is om studenten inzicht te bieden in het raakvlak tussen IT en Economie/Bedrijfskunde en hoe ze met dit raakvlak kunnen omgaan. Na afronding van dit vak bezitten studenten een theoretisch fundament van Informatica & Economie en hebben zij kennisgemaakt met een aantal praktische toepassingen. Ook zullen ze de maatschappelijke en praktische relevantie van dit vakgebied begrijpen.

Rooster

De meest recente roosters zijn te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Per week 2 uur interactief hoorcollege. Om de relevantie van dit vakgebied en deze studie in de praktijk te verduidelijken, zullen er ook enkele bedrijfsbezoeken plaatsvinden.

Toetsing

Toetsing zal plaatsvinden in de vorm van een groepsopdracht en een tentamen. De opdracht zal voor 45% meetellen in het eindcijfer en het tentamen voor 55%. Voor het tentamen dient minimaal 5.5 gehaald te worden. Het eindcijfer van het vak is een Pass/Fail. Een Pass wordt gehaald bij een 5.5.

LET OP: Er geldt een aanwezigheidsplicht. Een student mag niet meer dan 20% van de contacturen missen, waarbij deelname aan bedrijfsbezoeken verplicht is.

Herkansing: Het tentamen kent een herkansingsmogelijkheid in de vorm van een hertentamen. De opdracht kent een herkansingsmogelijkheid in de vorm van een individuele opdracht. Deze opdracht dient binnen 3 weken na het bekendmaken van de eindcijfers te worden ingeleverd.
Aanwezigheidsplicht: Wanneer niet wordt voldaan aan de aanwezigheidsplicht, dient het vak opnieuw te worden gevolgd. Het tentamencijfer blijft in dit geval een jaar geldig.

Blackboard

Niet van toepassing.

Literatuur

Literatuur wordt in de vorm van een syllabus gedeeld met de studenten voor aanvang van het college.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.

Website

Na aanmelding voor het vak, kan toegang tot de website van het vak verkregen worden via de docent.