Studiegids

nl en

Accounting (I&E)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De cursus omvat de volgende, niet uitputtende lijst van onderwerpen:

 •  Basis boekhoudtechnieken;
  
 •  Inkoop en verkoop van goederen;
  
 •  Afschrijving op vaste activa;
  
 •  Accounting voor dubieuze debiteuren;
  
 •  Voorzieningen; 
  
 •  Langlopende schulden;
  
 •  Waardering en verwerking van voorraden;
  
 •  Waardering en verwerking van samenwerkingsverbanden;
  
 •  Kasstroomoverzicht;
  
 •  Analyse van jaarrekeningen;
  
 •  Het belang van het analyseren en beheersen van kosten;
  
 •  Activity-Based Management;
  
 •  Process Costing en kostenallocatie.
  

Leerdoelen

 • Het ontwikkelen van een basiskennis van de theorie en praktijk van Busniess Accounting / Boekhouding evenals Management Accounting en Financial Accounting.

 • Verwerven van empirische kennis van de werking van Business Accounting, management accounting en financiële boekhouding.

 • Gebruiken en toepassen van technieken om financiële transacties en gebeurtenissen te registreren, om de kosten voor de planning en besluitvormingdoeleinden te berekenen in verschillende situaties en het voorbereiden en analyseren van het financiele informatie.

 • Begrijpen can concepten en technieken van Business, Management en Financial Accounting.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de studenten website.
Zie SIN-online van de Erasmus School of Economics (ESE) voor het meest actuele rooster en de zalen.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Practicumcollege

 • Sommencollege

Toetsing

 • Twee tussentoetsen met multiple choice vragen (20%)

 • Schriftelijk (her)tentamen met multiple choice vragen (80%)

LET OP: Verplichte aanwezigheid bij tenminste 70 % van de practica (deze verplichting geldt niet - indien van toepassing - voor studenten die reeds eerder een geldig - in OSIRIS geboekt - maar onvoldoende vakresultaat hebben behaald).

Blackboard

Bereikbaar via SIN-online van ESE.

Literatuur

Verplicht:

 • Accounting Principles, 12th edition, 2016 International Student Version Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel en Donald E. Kieso Wiley. (ISBN 978-1-118-95974-9).

Aanmelden

Studenten dienen zich zowel in Leiden als in Rotterdam aan te melden voor het tentamen.

 • Leiden:
  Aanmelden via uSis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
  Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

 • Rotterdam:
  Aanmelden in Rotterdam.

Contact

Vakcoördinator bij ESE: drs. H.J. Bouwer.
Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.

Website

Accounting.

Opmerkingen

Dit vak wordt georganiseerd door de Erasmus School of Economics en vindt plaats in Rotterdam.