Studiegids

nl en

Taalfilosofie

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor tweedejaars bachelorstudenten Filosofie die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Introductie in de taalfilosofie aan de hand van de vraag ‘Wat is de betekenis van namen?’. Bij definiete descripties als ‘de huidige koning van Nederland’ kun je van betekenis spreken, maar heeft ‘de huidige koning van Frankrijk’ ook betekenis? Kun je bij de naam ‘Jan’ van betekenis spreken? En hebben woorden als ‘ik’ en ‘dit’ betekenis? Wat bepaalt precies waar deze woordjes naar verwijzen?

Leerdoelen

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • basisbegrippen en methodes in de taalfilosofie en de filosofie van de logica.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • een paper van beperkte omvang met strakke begeleiding op relatief zelfstandige wijze te schrijven;

 • korte mondelinge presentaties te geven over de gelezen literatuur;

 • op constructieve wijze deel te nemen aan een filosofische discussie.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2018-2019

 • Filosofie, BA2 – BA Plus-traject

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (2 uur per week)

 • Tutorial (2 uur per week)

Voor zowel het college als het tutorial geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen colleges (13 x 2 uur): 26 uur

 • Bijwonen tutorials: (13 x 2 uur): 26 uur

 • Voorbereiden colleges: 48 uur

 • Take home opdracht

 • Schrijven paper: 40 uur (inclusief deelopdracht halverwege de cursus)

Toetsing

Toetsing

 • Voorbereiding eindpaper (onderwerp, abstract, outline): 20%

 • Eindpaper (2000 tot max. 4000 woorden): 80%

Voldoende aanwezigheid bij colleges en tutorials en en voorbereiding van teksten en opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan het tentamen.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deelopdrachten.

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een paper. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde (deel)cijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer.

Voldoende aanwezigheid bij colleges en tutorials en en voorbereiding van teksten en opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan het tentamen.
Studenten die de eerste tentamengelegenheid met een voldoende hebben afgesloten kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • communicatie

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • Alexander Miller, Philosophy of Language, (Routledge 2007).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. Carlo Ierna

Opmerkingen

Niet van toepassing.