Studiegids

nl en

Werkcollege BA2: Contrareformatie en Kunst

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Voor dit werkcollege is de toegangseis het succesvol hebben afgerond van de drie propedeusewerkcolleges.

Beschrijving

In de loop der tijd is de Contrareformatie met heel verschillende stijlperioden in de kunstgeschiedenis verbonden: met het maniërisme, met de barok en met wat genoemd werd: ‘l arte senza tempo’. Het lijkt de laatste jaren minder populair om van zulke stijlperioden te spreken, met als gevolg dat de contrareformatie minder met dergelijke grootheden in verband gebracht worden. Des te meer legt men echter een relatie met individuele kunstenaars. Rubens, Bernini, Caravaggio, Carracci, El Greco en Scipione Pulzone, zij allen zijn om uiteenlopende redenen met de contrareformatie in verband gebracht. De werkgroep tracht de huidige situatie in kaart te brengen en daarbij te bezien in hoeverre de oudere discussie vruchtbaar gemaakt kan worden voor het huidige debat. Uiteraard dient daarbij betrokken te worden dat de contrareformatie zelf onderwerp van debat is. Achterliggend probleem in deze werkgroep is, hoe een relatie te leggen tussen de twee verschillende werelden van kunst en geloof.

Leerdoelen

 • Studenten verkrijgen inzicht in de kunst van de late zestiende en de zeventiende eeuw, vooral die van Italië en de Zuidelijke Nederlanden.

 • Studenten leren de belangrijkste bronnen te gebruiken over de kunst van dat tijdvak en dat gebied.

 • Studenten verkrijgen inzicht in actuele benaderingen bij de bestudering van de kunst uit dat tijdvak en dat gebied.

 • Studenten leren binnen het hoofdthema van het werkcollege zelfstandig en gemotiveerd een onderwerp te kiezen.

 • Studenten leren een relevante vraagstelling uit te werken in een onderzoeksvoorstel en daarbij al in een vroeg stadium een passende literatuurlijst op te stellen.

 • Studenten leren een visueel ondersteund referaat van 10 minuten over deze vraagstelling voor te bereiden en te presenteren en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten te reageren.

 • Studenten leren een bijbehorend, helder geformuleerd werkstuk van circa 3000 woorden, exclusief noten en bibliografie te schrijven.

Rooster

Zie de roosterpagina van Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur:

26 uur: bijwonen colleges
40 uur: literatuuronderzoek en lezen (ca. 280 pagina’s à 7 pagina’s per uur)
24 uur: uitwerken onderzoeksopzet en voorbereiden presentatie
50 uur: schrijven paper (circa 3000 woorden)


140 uur

Toetsing

 • Deelname aan groepsdiscussie en voorbereiding van colleges tellen als praktische oefening en vormen een verplicht onderdeel.

 • Samenstelling van een onderzoeksvoorstel en bibliografie voor het eigen onderzoek (10%)

 • Referaat (20%) van circa 10 minuten over het onderwerp van het eindwerkstuk, ondersteund met PowerPoint presentatie.

 • Paper (70%): het schriftelijk werkstuk van circa 3000 woorden, excl. noten en bibliografie (= 6-7 pagina’s bij 1,5 regelafstand)

Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.
Daarnaast moet de eindopdracht (of hoofdopdracht) in elk geval te worden afgesloten met minimaal een 6,0 (= voldoende). Alle andere deeltoetsen dienen eveneens te worden afgesloten met een 6 (= voldoende), maar hierbij is het mogelijk om voor één toets een 5 (maar niet lager dan 5) te compenseren met een andere, gelijkwaardige, toets.

Herkansing: Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Nabespreking. Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt.

Blackboard

Blackboard wordt in ieder geval gebruikt voor het doorgeven van het programma en voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Wordt nog nader aangekondigd. Hangt voorts af van de invalshoek die de student kiest.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. E. Grasman

Opmerkingen