Studiegids

nl en

Werkcollege BA2 Kunst en hof: de Europese kunstnijverheid in context c. 1450-1850

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Voor dit werkcollege is de toegangseis het succesvol hebben afgerond van de drie propedeusewerkcolleges. Externe studenten dienen vergelijkbare studie-prestaties te kunnen aantonen.

Belangrijk om in de gaten te houden: het behalen van minimaal één verplicht BA2 werkcollege is toegangseis bij het BA2 excursiewerkcollege! En verder: BA2 werkcolleges moeten zijn afgerond om te kunnen deelnemen aan het verplichte BA3 werkcollege.

Beschrijving

De grote invloed van Europese vorsten op de ontwikkeling van kunstnijverheid is algemeen bekend maar waarom werden wandtapijten, hemelbedden en bloempiramides gerekend tot de ultieme statussymbolen van hun tijd? Welke rol speelden deze luxe voorwerpen in het dagelijks leven aan het hof? Dit college bestudeert de representatieve functie van de Europese kunstnijverheid in de vorstelijke wooncultuur tussen 1450 en 1850 aan de hand van een aantal belangrijke casus.

Iedere student kiest in overleg met de docent een deelonderwerp binnen het thema naar eigen interesse dat wordt uitgewerkt in een presentatie en een paper. Eén of twee excursies naar een museum maken deel uit van het werkcollege.

Leerdoelen

 • Studenten verwerven inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in tafel- en eetcultuur tussen 1450-1950.

 • Studenten leren actief bij te dragen aan een academische discussie over het onderwerp.

 • Studenten leren verschillende onderzoeksperspectieven binnen de kunstnijverheid te herkennen en toe te passen, waaronder objectgericht, sociaal-historisch en iconografisch onderzoek.

 • Studenten leren een objectbeschrijving te maken en leren van daaruit relevante onderzoeksvragen te formuleren.

 • Studenten leren een zelf geformuleerde vraagstelling uit te werken en een relevante literatuurlijst op te stellen.

 • Studenten leren het lopende onderzoek in circa 10 minuten te presenteren, visueel ondersteund met een PowerPointpresentatie, en leren adequaat te reageren op vragen en opmerkingen van de docent en medestudenten.

 • Studenten leren een helder geformuleerd en beargumenteerd paper van circa 3000 woorden te schrijven (circa 6-7 pagina’s, regelafstand 1,5), exclusief noten en literatuurlijst.

Rooster

Zie de roosterpagina van Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

26 uur: Deelname werkcolleges en excursie(s): 2 uur per week x 13 weken
40 uur: Literatuuronderzoek (ca. 280 pagina’s à 7 pagina’s per uur)
24 uur: Uitwerken onderzoeksopzet en voorbereiding presentatie
50 uur: Uitwerken van opdrachten, onderzoek en schrijven eindwerkstuk
__
140 uur

Toetsing

 • Samenstelling van een onderzoeksvoorstel en literatuurlijst voor het eigen onderzoek (10%).

 • Objectbeschrijving: beknopte beschrijving van een vooraf geselecteerd museaal object van maximaal 200 woorden (5%).

 • Referaat (15%): referaat van circa 15 minuten m.b.t. het eindwerkstuk (ondersteund met PowerPoint-presentatie).

 • Paper (70%): schriftelijk werkstuk van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur (=6-7 pagina’s 1.5 regelafstand, excl noten en literatuur).

Deelname aan de excursie(s), groepsdiscussies en voorbereiding van colleges en opdrachten tellen als praktische oefening (verplichte deelname).

Compensatie: Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.
Daarnaast moet de eindopdracht (of hoofdopdracht) in elk geval te worden afgesloten met minimaal een 6,0 (= voldoende). Alle andere deeltoetsen dienen eveneens te worden afgesloten met een 6 (= voldoende), maar hierbij is het mogelijk om voor één toets een 5 (maar niet lager dan 5) te compenseren met een andere, gelijkwaardige, toets.

Herkansing: Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • praktische cursusinformatie

 • ter beschikking stellen studiemateriaal (o.a. powerpointpresentaties)

 • posten van opdrachten

Literatuur

Nader te bepalen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dhr. A.R. (Alexander) Dencher MA

Opmerkingen