Studiegids

nl en

Werkcollege BA 3: Plaatskwesties in Moderne en Hedendaagse Kunst

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Propedeuse Kunstgeschiedenis. Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege (of het equivalent daarvan).

Beschrijving

Kunstwerken bevinden zich op plaatsen en representeren fysieke of mentale plaatsen. Bovendien zijn kunstwerken verbonden aan ideologische plaatsen en reflecteren kunstenaars met hun kunstwerken ook kritisch op ‘gemeenplaatsen’. Daarnaast is het de vraag wat de letterlijke en figuurlijke plaats is van het medium in de visuele communicatie van de gelaagde inhoud van het kunstwerk naar de toeschouwer. Vooral buiten de discipline van de kunstgeschiedenis is veel onderzoek gedaan naar concepten van plaats, zoals in de culturele geografie, filosofie en sociologie. Dit werkcollege richt zich dan ook vooral op interdisciplinair onderzoek, en in het bijzonder op kunstwerken die verschillende concepten van plaats ondervragen. In deze onderzoeksgroep stellen we gezamenlijk theoretische kaders samen en een corpus van kunstwerken, waarin vervolgens iedere deelnemer een eigen onderzoek positioneert.

Leerdoelen

 • Studenten leren zelfstandig kunsthistorisch onderzoek te verrichten en een beredeneerd oordeel over wetenschappelijke literatuur te formuleren en presenteren, zowel schriftelijk als mondeling.
  De eindtermen zijn:

 • Het verwerven van inzicht in actuele discussies over het thema van het college.

 • Het leren selecteren van een thema voor eigen kunsthistorisch onderzoek en het daarbij leren formuleren van een relevante vraagstelling.

 • Het leren kiezen van een adequaat theoretisch kader om de vraagstelling te beantwoorden, het leren uitvoeren van literatuuronderzoek dat wordt uitwerkt in een literatuurlijst die aan de daarvoor gestelde eisen voldoet.

 • Het leren voorbereiden en presenteren van twee korte visueel ondersteunde referaten van circa 2 en circa 5 minuten over de gekozen problematiek en het daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten leren te reageren.

 • Het leren schrijven van een gestructureerd betoog van 5000 woorden, exclusief noten en bibliografie, vanuit een relevante probleemstelling met een goed geformuleerde conclusie.

Rooster

Zie de roosterpagina van Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur:

24 uur: Bijwonen college (12 x 2 uur)
30 uur: Voorbereiden colleges
80 uur: Bestuderen Literatuur
36 uur: Voorbereiding twee presentaties
110 uur: Maken van opdracht(en)


280

Toetsing

 • Deelname aan de groepsdiscussies en voorbereiding van colleges en opdrachten tellen als praktische oefening (verplicht onderdeel).

 • Twee mondelinge presentaties (10%): referaten van circa 2 en 5 minuten (ondersteund met PowerPoint-presentatie) over het eigen onderzoek.

 • Onderzoeksvoorstel als midterm-toets (20%)

 • Eindwerkstuk (70%): schriftelijk werkstuk van circa 5000 woorden excl. noten en literatuur (= ca. 12 pagina’s, Times New Roman, 1.5 regelafstand, excl. noten en literatuur).

Compensatie:

Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.
Daarnaast moet de eindopdracht (of hoofdopdracht) in elk geval te worden afgesloten met minimaal een 6,0 (= voldoende). Alle andere deeltoetsen dienen eveneens te worden afgesloten met een 6 (= voldoende), maar hierbij is het mogelijk om voor één toets een 5 (maar niet lager dan 5) te compenseren met een andere, gelijkwaardige, toets.

Herkansing:

Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Nabespreking:

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (zoals roosters, instructies voor referaat en werkstuk, enkele korte teksten t.b.v. de discussies in de eerste colleges) en mededelingen van docent. Bovendien wordt in Course Documents op Blackboard vermeld welke korte opdracht bij een tekst uitgevoerd moet worden en wanneer en hoe deze naar de docent en peer reviewer verstuurd moet worden.

Literatuur

Korte teksten die een week voorafgaand aan elk betreffende college beschikbaar worden gesteld via Blackboard en voorafgaand aan het betreffende college gelezen moeten worden.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. H.F. (Helen) Westgeest

Opmerkingen

n.v.t.