Studiegids

nl en

MACH Seminar

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De vertellingen van Ise (Ise monogatari), die draaien om de vaak amoureuze gebeurtenissen uit het leven van de anonieme held, is een van de grote werken uit de Japanse literatuur. De personages en verhalen uit dit werk komen in de gehele latere Japanse literaire tradities telkens weer terug. In dit college bestuderen we deze klassieker, en onderzoeken aan de hand van latere bewerkingen op welke manieren nieuwe generaties zich telkens opnieuw deze oude tekst toe-eigenen. Op deze manier raakt de student vertrouwd met een sleuteltekst uit de literatuur van Japan, en leert deze tevens kennismaken met verschillende belangrijke thema's uit de bestudering daarvan.
In blok 3 worden in zes weken zes van zulke thema's uitgediept. In de eerste week komt het begrip receptie aan bod, dat het overkoepelend motief vormt voor de gehele cursus, daar elke vorm van herinterpretatie door latere lezers een vorm van receptie is. In de overige vijf weken wordt, grotendeels chronologisch, telkens één thema verder uitgediept, waarbij zoveel mogelijk verschillende aspecten van de Ise-receptie aan bod komen. Hierbij kan gedacht worden aan verschillende perioden uit de Japanse geschiedenis, maar ook tekstvormen (monogatari, waka, toneel, parodieën, exegese) en overkoepelende wetenschappelijke thema's (gender, cultureel kapitaal, hoge/populaire cultuur, canonvorming). De exacte samenstelling wordt aan het begin van de eerste collegeweek vastgesteld.

In blok 4, tijdens het verblijf in Japan, wordt van de studenten verwacht om, in overleg met de docent, zelf enkele onderzoeksopdrachten te voltooien; deze vormen de basis voor het onderzoekspaper. Studenten die niet naar Japan afreizen maken vergelijkbare opdrachten met behulp van het materiaal dat de verschillende Leidse collecties bieden.

Leerdoelen

Aan de hand van de bestudering van continuïteiten en contrasten tussen een oertekst en de manier waarop latere generaties met deze omgaan, leert de student na te denken over processen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van een literaire traditie. Deze vaardigheid wordt uitgebouwd in een eigen onderzoekje naar primaire bronnen (in vertaling), dat de student middels thema's die tijdens het college behandeld zijn, leert inkaderen in een breder academisch debat. Door middel van de onderzoeksopdrachten in Japan (c.q. in de Leidse collecties) doet de student vaardigheden op voor het vinden en bemachtigen van relevant Japans bronmateriaal. De student ontwikkelt vaardigheden in het analyseren en beoordelen van dergelijk materiaal, en oefent zich in het verslag uitgebrengen in de vorm van een mondelinge presentatie (in blok 3) en een onderzoekspaper (aan het einde van blok 4).

Rooster

Het werkcollege is tweemaal per week tijdens blok drie en vindt plaats op maandag van 10-11 uur en op donderdag van 15-17 uur.

Zie het Rooster voor het actuele zalenoverzicht.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur:

 • Bijwonen college: 6 x 3u = 18u;

 • Bestuderen literatuur (min. 40pp. per college): 6 x 9u = 54u;

 • Voorbereiden referaat/schrijven analytisch paper: 20u;

 • Maken opdracht(en) Japanproject/schrijven onderzoekspaper: 48u.

Onder de vierde rubriek is tevens tijd ingeruimd voor de individuele begeleiding van de opdrachten.

Toetsing

Toetsing en weging

De student wordt op de volgende elementen beoordeeld:

 • participatie-element (aanwezigheid, deelname, web postings, veldwerk opdrachten, presentatie): 40%
  De participatie wordt beoordeeld op grond van de aanwezigheid op en deelname aan het werkcollege, formeel getoetst door middel van een wekelijkse essayvraag die tijdens college dient te worden beantwoord.

 • analytisch element (paper, incl. voorbereiding; 1.000 woorden): 20%
  De presentatie behandelt een van de collegethema’s; het paper is een schriftelijke documentatie van dit werk, waarin tevens de feedback op het referaat duidelijk verwerkt moet zijn.

 • onderzoekselement (research paper of 2.000-2.500 woorden): 40%
  In overleg met de docent worden tijdens het Japanverblijf (dan wel in de Leidse collecties) opdrachten uitgevoerd die verwerkt worden in het onderzoekspaper, waarin de resultaten van het onderzoek gepresenteerd worden en ingekaderd in een academisch raamwerk.
  Deadlines onderzoekspaper:
  1e deadline: vr. 24 mei 2019
  2e deadline: vr. 14 juni 2019

Inzage: De wijze van inzage/bespreking van papers en tentamens zal worden besproken met de studenten tijdens het eerste college. Studenten kunnen in ieder geval binnen 30 dagen na het bekendmaken van de cijfers een afspraak maken met de docent om hun opdracht in te zien.

Herkansing

Studenten die een onvoldoende halen voor het werkcollege als geheel moeten voor het onderdeel (de onderdelen) dat (die) onvoldoende is (zijn), een extra schriftelijke opdracht maken die van vergelijkbare aard is als het onvoldoende gemaakte onderdeel.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Communicatie met de studenten;

 • Het aanbieden van leesstof die niet via de (digitale) bibliotheek beschikbaar is.

Literatuur

 • Studenten dienen in het bezit te zijn van een eigen exemplaar van een vertaling van Ise monogatari, bij voorkeur de Penguin-editie (die het goedkoopst is).

 • Voor dit college is een reader verplicht. Deze zal eind januari beschikbaar worden gemaakt via Readeronline van de Universiteit Leiden.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

A.J.N. van der Salm

Opmerkingen

Mits niet alle plaatsen van het college bezet zijn door hoofdvakstudenten, is het keuzevakstudenten toegestaan om, in overleg met de docent, dit vak te volgen. Geïnteresseerden wordt verzocht een e-mail aan de docent te richten om te informeren of deelname mogelijk is.