Studiegids

nl en

Linguistics 5: English Sound Structure and Word Formation

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Taalkunde 4 (of een vergelijkbare cursus) moet zijn behaald.

Beschrijving

In deze cursus besteden we aandacht aan de structuur van Engelse woorden vanuit het perspectief van de morfologie (de studie van ‘woordstructuur’) en de fonologie (de studie van ‘klankstructuur’). We bekijken hoe de morfologische bouwstenen van woorden (‘morfemen’) gecombineerd kunnen worden, en welk effect dit heeft op de fonologische structuur. Om een voorbeeld te geven: Engelse morfemen hebben geen lange medeklinkers, maar als twee morfemen met elkaar gecombineerd worden, resulteert dit soms wél in lange medeklinkers (unnatural, met een lange [n]) en soms níet (innumerable, met een korte [n]). Of neem klemtoon: sommige Engelse suffixen veroorzaken een verandering van het klemtoonpatroon (grammarian, Shakespearean) maar andere suffixen doen dat niet (development, disenfranchisement). Morfologische processen kunnen ook gevoelig zijn voor de fonologische structuur van morfemen. Neem bijvoorbeeld de variatie tussen de verledentijdsvormen [t] en [d], die wordt bepaald door een fonologische eigenschap van de stam. Deze voorbeelden laten zien dat de interactie tussen morfologie en fonologie een interessant onderzoeksgebied is.

Leerdoelen

 • Kennis van relevante morfologische en fonologische termen

 • Kennis van een aantal theoretische benaderingen van de morfologie-fonologie interface

 • Inzicht in de morfologie and fonologie van het Engels

 • In staat zijn om morfologische en fonologische structuur te analyseren

 • In staat zijn om morfologische en fonologische argumenten te formuleren

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege (2 uur per week)

Studielast

De cursus kent een totale studielast van 280 uur.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 26

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 164

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een essay: 90

Toetsing

Toetsing

 • Onderzoeksvoorstel voor essay + essay (800 woorden) (30%)

 • Participatie en (groep)presentatie (10%)

 • Schriftelijk tentamen (gesloten vragen en essayvragen) (60%)

 • Deelname in de (groep)presentatie is een voorwaarde voor het doen van het tentamen.

Herkansing

Herkansing: indien eindcijfer onvoldoende: hertentamen over gehele stof en/of herschrijven essay.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

 • Lieber, Rochelle (2015). Introducing Morphology (2nd revised edition). Cambridge: Cambridge University Press (geselecteerde hoofdstukken).

 • Kennedy, Robert (2017). Phonology. A Coursebook. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Aanvullend leesmateriaal (nader bekend te maken)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
NB: Eerstejaars worden door de studiecoördinator ingeschreven.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie