Studiegids

nl en

Geschiedenis van Rusland

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Rusland is anders en toch nabij. De Russische geschiedenis confronteert ons westerse waarnemers met bijzondere fenomenen die tot op de dag van vandaag hun uitwerking nog niet hebben verloren. De bedoeling van het hoorcollege is de historische samenhang te bepalen tussen autocratie en dienststaat onder de Russische tsaren en tussen revolutie en dictatuur onder het Sovjetcommunisme. Hierbij zullen we ingaan op de wisselwerking tussen tussen staat en samenleving, oftewel de invloed van Russische heersers op het leven van gewone Russen en omgekeerd. Centraal staat hierbij de vraag hoe de politieke en sociale geschiedenis van Rusland zich verhouden tot de westerse algemene geschiedenis. Hoort Rusland er meer en meer bij of gaat het toch zijn eigen weg?
In het hoorcollege wordt een chronologisch overzicht gepresenteerd vanaf de vroegste geschiedenis van Rusland, via de Russische Revolutie van 1917 tot aan het einde van de Sovjetunie in 1991. Verschillende tijdperken, aspecten en interpretaties hiervan worden besproken aan de hand van het standaardwerk van Geoffrey Hosking, Russia and the Russians (Harvard 2001). Bovendien worden capita selecta uit de Russische geschiedenis toegelicht met behulp van de op het college uit te reiken bronfragmenten (in Engelse vertaling). Halverwege het semester vindt een take-home toets plaats middels een essay over een nader te kiezen deelonderwerp (een persoon en ‘erflater’ van de Russische geschiedenis). Het college sluit af met een schriftelijk tentamen bestaande uit gedifferentieerde kennis- en inzichtvragen over het geheel van handboek, collegestof en uitgereikte teksten.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort, meer specifiek bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: van de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

 • 4) een algemeen kennisoverzicht van de geschiedenis van Rusland, vanaf het begin in de negende eeuw met de opkomst van het Rijk van Kiev tot en met de Russische Revolutie en het einde van de Sovjetunie in de late twintigste eeuw.

 • 5) inzicht in de belangrijkste factoren, actoren, sleutelbegrippen en specifieke kenmerken van de Russische geschiedenis, alsook van de geschiedkundige discussies hierover.

 • 6) vaardigheid in het kunnen plaatsen van de Russische geschiedenis in het kader van de algemene geschiedenis, en het kunnen plaatsen en duiden van vertaalde primaire bronfragmenten in hun historische context.

 • 7) vermogen om een zelf gekozen deelonderwerp uit de stof (een persoon en ‘erflater’ van de Russische geschiedenis) te documenteren en uit te werken tot een kort historisch essay waarin thema, context en betekenis tot uitdrukking komen.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totale studielast van 5EC x 28 uur = 140 uur, bestaande uit:

 • contacturen (colleges): 26 uur

 • toetsing (take-home toets en schriftelijk tentamen): 14 uur

 • zelfstudie (lezen en voorbereiden): 100 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1: mid-term take-home opdracht voor essay van circa 500 woorden

 • Deeltoets 2: schriftelijk tentamen over de gehele stof aan de hand van kennis- en inzichtvragen

Weging

 • Deeltoets 1: 30%

 • Deeltoets 2: 70%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • powerpoints

 • hand-outs

 • aanvullingen

 • mededelingen

Literatuur

 • Geoffrey Hosking, Russia and the Russians, a history (Harvard University Press 2001, of een latere editie)

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden door de Onderwijsadministratie voor het college en de tentamens aangemeld.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Henk Kern
Studiecoördinator: T. Bouma
Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing.