Studiegids

nl en

Perspectief op Carrièreplanning (POCP)

Vak
2018-2019

IBP students, see Perspective on Career Planning

Toegangseisen

We raden studenten sterk aan eerst de propedeusecursus ‘Tutoraat Academische Vaardigheden’ te volgen

Beschrijving

De cursus is opgebouwd uit twee modules. In module 1 staat de vraag "wat kan ik van mijn toekomstige werkveld verwachten?" centraal. Deze module richt zich op onderwerpen als het verloop van loopbanen, het oriënteren op je toekomstige loopbaan, het maken van (lastige) loopbaankeuzes en het omgaan met onzekerheid op het gebied van de planning en het verloop van de eigen loopbaan. In module 2 staat de vraag "wat verwacht mijn toekomstige werkveld van mij?" centraal. In deze module komt het professioneel en ethisch handelen van de psycholoog aan bod. Daarnaast wordt er gekeken naar een fundamenteel aspect van het werk van een psycholoog, namelijk probleemoplossend vermogen.

Leerdoelen

Studenten zijn actief bezig met hun toekomstige loopbaan. Ze leren ontdekken wat ze kunnen en willen bereiken, en hoe ze zelf vorm kunnen geven aan hun loopbaan. Ze verwerven meer inzicht in hoe loopbanen verlopen en leren hoe belangrijk analytische en probleemoplossende vaardigheden zijn in het toekomstige werkveld van de psycholoog. Studenten verwerven daarnaast kennis en inzicht op het gebied van het managen van de eigen loopbaan en het omgaan met onzekerheden op dit gebied, het gebruik van wetenschappelijke theorieën voor het analyseren van praktische problemen, en het omgaan met ethische vraagstukken.

Vrijstelling

Slechts in zeer uitzonderlijke situaties zal een vrijstelling voor POCP worden verleend. Studenten kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling als:
(1) De student kan aantonen dat hij/zij meerdere loopbaan/carrière-keuzes heeft gemaakt in het verleden en deze keuzes voldoende kan onderbouwen. (2) De student vanuit eigen ervaring bekend is met het werkveld van een psycholoog. Dat wil zeggen dat hij/zij werkervaring heeft waar contacten met psychologen deel van uitmaakten.
(3) De student kan aantonen en onderbouwen dat hij/zij heeft kunnen leren over zichzelf (bijv. kwaliteiten, valkuilen, vaardigheden & kennis) en manieren om sturing te geven aan eigen gedrag (bijv. door reflectieopdrachten).
Leeftijd of werkervaring alleen zijn niet voldoende om voor een vrijstelling in aanmerking te komen. Vrijstelling dient ruim voor aanvang van de cursus te worden aangevraagd en goed worden onderbouwd.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk je in je studieprogramma.
Roosters Psychologie

Semester 1: Hoorcolleges Werkgroepbijeenkomsten

Semester 2: Hoorcolleges Werkgroepbijeenkomsten

Inschrijven

Cursus

Studenten moeten zich inschrijven voor hoorcolleges en werkgroepen.

Inschrijving bachelorvakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet tijdig inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.
Inschrijving tentamens

Onderwijsvorm

  • 4 hoorcolleges van 2 uur

  • 9 seminarbijeenkomsten van 2 uur

  • 1 kennismakingsgesprek en 2 mentorgesprekken met de mentor

Toetsing

Iedere module wordt afgesloten met een individuele moduleopdracht. De cursus wordt afgesloten met een individuele eindopdracht. Ook aanwezigheid en het bijwonen van een loopbaanevenement maken onderdeel uit van het cursuscijfer.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

Literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt. Een voorbeeld van de te bestuderen literatuur is:

Mitchell, K. E., Al Levin, S. and Krumboltz, J. D. (1999), Planned Happenstance: Constructing Unexpected Career Opportunities. Journal of Counseling & Development, 77: 115–124. doi: 10.1002/j.1556-6676.1999.tb02431.x

Contact information

Esther van Leeuwen, Chris Verhoeven
POCP@fsw.leidenuniv.nl