Studiegids

nl en

Poëzie vertalen

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Een goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal.

Beschrijving

Deze extracurriculaire MA cursus beoogt de student kennis en inzicht te verschaffen in de theorie en vooral de praktijk van het vertalen van poëzie en liedteksten vanuit het Engels in het Nederlands. Tijdens de cursus zullen zowel beroepsmatige als amateuristische bestaande vertalingen worden geanalyseerd en vergeleken op tekstgetrouwheid, met name qua klank, ritme en taalgebruik. Vervolgens worden de deelnemers uitgenodigd om zelfstandig een aantal vertalingen te maken, die steeds in volgende werkcolleges worden besproken. De cursus wordt afgesloten met een eindwerkstuk, bestaande uit een vertaling van 40 à 60 regels poëzie of liedtekst(en), met een schriftelijke verantwoording van ca. 4000 woorden.

Leerdoelen

Leerdoelen: na het met succes voltooien van deze cursus heeft de student voldoende inzicht en vaardigheid gekregen in de specifieke strategieën en taktieken voor het vertalen van poëzie of liederen.

Rooster

Onderwijsvorm

Lesmethode: 13 x 3 uur werkcollege

Studielast

Tijdsindeling (totaal 140 uur): Werkcolleges: 39 uur Vertalen en voorbereiding werkcolleges: 66 uur Eindwerkstuk: 35 uur

Programma (summier):
Blok 1: Inleidende discussies: Week 1: Poëzie vertalen: theorie en praktijk Week 2: Rijm en ritme: strategie en tactiek Week 3: Beeldspraak en toespeling
Blok 2: Niveau A Weken 4 – 8: vertalen van free verse; light verse; blank verse; strofische poëzie
Elke deelnemer levert twee keer een vertaling in ter bespreking
Blok 3: Niveau B Weken 9 – 13: vertalen van ‘klassieke’ gedichten; allusieve en meerduidige teksten
Elke deelnemer levert twee keer een vertaling in ter bespreking

Toetsing

Korte proefvertalingen (vier per deelnemer), deelname aan discussie in de werkcolleges, en een eindwerkstuk bestaande uit vertaling met verantwoording, tellen elk voor één derde mee voor het eindcijfer.

Inzage

Binnen dertig dagen direct na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijke deeltoets of tentamen heeft de student recht op inzage in zijn beoordeelde werk.

Blackboard

Literatuur

Te vertalen teksten en lesmateriaal deels als handout, deels van Internet

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Inschrijven voor vakken en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte and Contractonderwijs

Contact

Cursuscoördinator: Dr. W. Tigges
Studiecoördinator: P.C. Lai

Opmerkingen

minimaal 6, maximaal 15 deelnemers