Studiegids

nl en

Taal mentaal 1

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus staat de wetenschappelijke analyse van de Nederlandse taal centraal. De cursus begint met een overzicht van de verschillende wetenschappelijke perspectieven op taal, het biologische, het cognitief-psychologische en het sociale perspectief en de grote wetenschappelijke vragen en ontdekkingen die bij deze perspectieven horen. Daarna richten we ons op de cognitieve representatie van onze kennis van taal, de Mentale Grammatica waarin lexicon, syntaxis, semantiek en fonologie met elkaar in wisselwerking staan. We besteden ook aandacht aan de relaties tussen de Mentale Grammatica en andere cognitieve functies zoals denken, geheugen, taalverwerking. Met behulp van het model van de Mentale Grammatica richten we ons vervolgens op de syntaxis van het Nederlands. Je leert de structuur van Nederlandse zinnen te doorgronden met behulp van traditionele en moderne taalkundige analyse-methoden, tegen de achtergrond van onze kennis van de syntactische structuur van andere talen en ook in vergelijking met de zinsbouw in de dialecten van het Nederlands. Aan de orde komen syntactische eigenschappen die kenmerkend zijn voor het Nederlands zoals Verb Second, SOV-volgorde, werkwoordsclusters, de argumentstructuur van werkwoorden in relatie tot hulpwerkwoordselectie, de positie van het object, vooropplaatsing, en daarmee samenhangende dialectsyntactische verschijnselen zoals voegwoordvervoeging, subjectverdubbeling en woordvolgorde-variatie. De cursus eindigt met een college over kindertaal.

De syllabus Taal Mentaal 1 bevat de hoofdstukken die voor het hoor- en werkcollege moeten worden bestudeerd, en de opdrachten voor het werkcollege.

Leerdoelen

Na afronding van dit college kun je:

 • mondeling en schriftelijk rapporteren over de belangrijkste vragen en bevindingen van de moderne taalwetenschap;

 • mondeling en schriftelijk rapporteren over het model van de mentale grammatica;

 • met behulp van dit model en met traditionele en moderne methodes de zinsstructuur van het Nederlands analyseren;

 • mondeling en schriftelijk rapporteren over de belangrijkste syntactische eigenschappen van het Nederlands en zijn dialecten tegen de achtergrond van algemene kennis van de syntactische structuur van natuurlijke taal.

Rooster

Rooster BA 1 - semester 1

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

De totale studielast voor 5 ects is 140 uur:

 • 13 weken x 1 uur hoorcollege = 13 uur

 • 13 weken x 2 uur werkcollege = 26 uur

 • 30 uur tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur

 • 13× 3 uur= 39 uur tijd voor het maken van opdrachten, ter voorbereiding op het werkcollege

 • Studeren voor tentamen (2x) = 28 uur

 • Tentamens: 2 × 2 uur = 4 uur

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens; in de eerste tentamenperiode afsluiting van de stof van de eerste 7 weken, aan het eind van het semester de stof van de laatste 7 weken.

Herkansing

Als het eindcijfer na het tweede deeltentamen onvoldoende is, komen beide deelcijfers te vervallen en volgt een herkansing over de gehele collegestof en alle gelezen literatuur. Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Weging

Beide cijfers tellen even zwaar (50%-50%).

Nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Studenten worden via Blackboard op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Syllabus: Sjef Barbiers, 2017. Taal Mentaal 1. Universiteit Leiden.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

 • Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld.

 • Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

 • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen: prof. dr. Sjef Barbiers

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2604. Mail:osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

n.v.t.