Studiegids

nl en

Taal sociaal

Vak
2018-2019

Toegangseisen

geen

Beschrijving

In deze cursus staat de sociale dimensie van taal centraal. De leidende gedachte is dat taal niet alleen bestudeerd moet worden als een intern, grammaticaal regelsysteem, maar ook als een extern systeem van sociale conventies en met sociale relevantie. Studenten krijgen aan de hand van enkele casussen uit het Nederlands inzicht in taal als een complex verschijnsel dat bepaald wordt door zowel interne als externe factoren. Het vertrekpunt is de diachrone en regionale variatie van het Nederlands: twee onderwerpen die aansluiten bij de cursus Geschiedenis van het Nederlands. Vandaaruit werkt de cursus toe naar de sociale dimensie van taal, waarbij vooral actuele sociolinguïstische thema’s centraal staan zoals identiteit, gender, stijl, ideologie en taalnormen, meertaligheid, taalcontact en taalbeleid. Daarnaast wordt in deze cursus aandacht besteed aan nauw verwante talen als Fries en Afrikaans.

Leerdoelen

Na afronding van dit college kun je:

 • mondeling en schriftelijk rapporteren over de sociale dimensie van taal

 • aan de hand van een casus uit het Nederlands demonstreren dat taal meer is dan alleen een grammaticaal systeem

 • mondeling en schriftelijk rapporteren over belangrijke soorten taalvariatie (regionaal, sociaal (ook gender), etnisch) en hier voorbeelden van geven uit het Nederlands

 • kwantitatieve en kwalitatieve gegevens uit taalvariatie-onderzoek interpreteren en wegen

 • reflecteren over normkwesties en taalbeleidskwesties met behulp van de aangeleerde begrippen en termen

 • reflecteren over kwesties van meertaligheid, contact en diversiteit met behulp van de aangeleerde begrippen en termen

 • een analyse maken van de functie van taalideologieën in de samenleving.

Rooster

Rooster BA1 – semester 2

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 140 uur

 • College 26 uur (13 × 2 uur per week)

 • Voorbereiding werkcollege 39 uur (13 × 3 uur per week)

 • Literatuurstudie bij hoorcollege: 26 uur

 • Extra opdracht 17 uur

 • Tentamenvoorbereiding 30 uur

 • Tentamen: 2 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met korte open invulvragen (70%)

 • Werkstuk (20%)

 • Mondelinge presentatie (10%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde van de deelcijfers. Voor het tentamen en het werkstuk moet minimaal een 5,5 gehaald zijn.

Herkansing

Het tentamen en het werkstuk kunnen herkanst worden.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Studiehandleiding

 • Een selectie van het studiemateriaal

 • Opdrachten

Literatuur

Literatuurverwijzingen komen op Blackboard te staan.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

 • Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld.

 • Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

 • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. G.J. Rutten

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2604. Mail:osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

n.v.t.