Studiegids

nl en

Vaardigheden: schrijven en presenteren

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

“Gevraagd: uitstekende mondelinge en schriftelijke presentatievaardigheden.” Voor de beroepen waarin neerlandici gewoonlijk terechtkomen is het van het grootste belang dat je je zowel verbaal als in een geschreven tekst op een duidelijke en overtuigende manier weet uit te drukken. In deze cursus start de leerlijn waarin deze vaardigheden worden geoefend. De kennis en vaardigheden die je hier opdoet kun je in de rest van je studie in de praktijk brengen en zijn ook van groot belang in het beroepenveld dat aansluit op de studie.

In deze collegereeks leer je hoe je het schrijfproces zo efficiënt mogelijk kunt laten verlopen en aan welke eisen een wetenschappelijke tekst moet voldoen. Je schrijft voor dit vak een kleine paper van ongeveer 2000 woorden over een literatuuronderzoek dat je zelf hebt uitgevoerd. Tijdens de werkcolleges worden instructies voor het schrijven van een scriptie gegeven en bespreek je met je docent en medestudenten je opzet en je vorderingen.

Verder zul je in dit college gaan oefenen met het houden van een wetenschappelijke presentatie. Hoe verleid je een publiek om aandachtig naar je te luisteren en hoe kun je die aandacht vasthouden? Hoe breng je je ideeën en conclusies zo overtuigend mogelijk voor het voetlicht? Je bestudeert advies- en onderzoeksliteratuur over presenteren en houdt zelf twee presentaties.
Zowel de eerste versie van de paper als de presentaties worden door medestudenten en de docent beoordeeld. Je oefent daarbij het geven van feedback en reflecteert op je eigen kunnen.
Formuleren en herschrijven zijn belangrijke onderdelen van het schrijfproces. In de werkcolleges is er om die reden veel aandacht voor het herkennen, benoemen en corrigeren van problemen en fouten in spelling, grammatica, interpunctie en stijl. Het is zaak dat je je taalgebruik op een niveau komt dat van een academicus verwacht mag worden. Ook leg je zo de basis voor een eventuele baan als docent, redacteur, taaladviseur, etc.

Leerdoelen

Na afronding van dit college kun je:

(1) advies geven over correct, begrijpelijk en aantrekkelijk schrijven; [a-iii, b-iv] (2) een kleine paper van 2000 woorden schrijven over een literatuuronderzoek, waarin je: [b-viii, e-i]
a. een afgebakende onderzoeksvraag hebt opgesteld; [b-iiv]
b. zelfstandig bronnen hebt geselecteerd en beoordeeld; [b-i]
c. de APA-richtlijnen hebt toegepast;
d. volgens een systematische aanpak en logische ordening tot een antwoord op je onderzoeksvraag komt; [d-i]
e. adviezen voor correct, begrijpelijk en aantrekkelijk schrijven zelf hebt toegepast; [d-i] (3) een begrijpelijke en aantrekkelijke presentatie geven op basis van de theorie over presenteren. [d-ii]

Rooster

Rooster BA1 – semester 2

Onderwijsvorm

Werkcolleges van 3 uur, die plaatsvinden in een computerzaal .
Besprekingen per peer review groep.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur:

 • Bijwonen college: 13 x 3 uur = 39 uur

 • Tentamen = 3 uur

 • Bestuderen van de verplichte literatuur (incl. tentamenstof) + opdrachten = 40 uur

 • Onderzoek doen en paper (her)schrijven = 40 uur

 • Presentaties voorbereiden = 12 uur

 • Reflecties schrijven = 3 uur

 • Peer-feedback schrijven = 3 uur

Toetsing

Toetsing en weging

Het eindcijfer wordt bepaald op basis van drie toetsen:
a) Tentamen taalverzorging . In het tentamen moeten studenten veertig taalverzorgingsproblemen herkennen en verbeteren. (20% van het cijfer)
b) Scriptie. De studenten schrijven een werkstuk (2000 woorden) op basis van een klein literatuuronderzoek naar een taalkundige kwestie of een taalbeheersingsonderwerp. (50% van het cijfer)
c) Eindpresentatie en reflectie. Studenten presenteren hun onderzoeksresultaten. De nadruk komt te liggen op de conclusie van hun onderzoek en de onderbouwing daarvan. (30%)

Voor de volgende opdrachten moet een AVV (aan voorwaarden voldaan) zijn behaald, om de cursus af te kunnen ronden.

 • Oefenpresentatie en reflectie. Studenten geven een oefenpresentatie waarin de volgende onderdelen aan bod komen: onderwerp, onderzoeksvraag, relevantie, achtergrondinformatie over het onderwerp. (AVV/NAV)

 • Review van een onderzoeksrapport. Studenten schrijven twee keer een beoordeling met herschrijfadvies over een scriptie van een medestudent, aan de hand van het feedbackformulier (H9 van Kritisch denken & schrijven). (AVV/NAV)

Een student is geslaagd als:

 • het eindcijfer (op basis van de weging van de onderdelen a, b en c) een 5,5 of hoger is

 • en het cijfer voor onderdeel b minimaal een 5,5 is

 • en voor zowel a als c minimaal een 4 is gehaald

 • voor de bovengenoemde opdrachten (oefenpresentatie inclusief reflectie en peer reviews) een AVV is behaald.

Herkansing

Indien het cijfer voor het werkstuk lager dan een 5,5 is, moet dit worden herschreven. Als het cijfer voor het tentamen taalverzorging lager dan een 4 is moet dit worden herkanst. Als het hoger dan een 4 is, maar lager dan een 5,5 mag het worden herkanst. Wie lager dan een 4 voor de eindpresentatie (incl. reflectie) haalt of een NAV voor een van de opdrachten heeft gehaald, krijgt vervangende opdrachten.

Als het eindcijfer na de herkansing(en) nog altijd onvoldoende is, moet de cursus in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd en alle onderdelen opnieuw afgelegd.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Voor het begin van de cursus wordt een overzicht van het programma op Blackboard geplaatst. Op Blackboard worden ook de opdrachten gepubliceerd die studenten moeten maken.
De opnamen van de presentaties worden na het college steeds op Blackboard gezet. Aan de hand van hun eigen opname leveren studenten een evaluatie van hun presentatie ook via Blackboard in.

Literatuur

 • Jungslager F. & Maljaars. W. (2016). Kritisch denken & schrijven: Van onderzoeksvraag naar wetenschappelijke tekst. Bussum: Coutinho.

 • Kuenen, J. & Wackers, M. (2012). Presenteren: wat werkt echt en wat echt niet? Amersfoort: Communicatiereeks.

 • Renkema, J. (2012). Schrijfwijzer (vijfde editie). Den Haag: Boom.

Artikelen

 • Jong, J. de (1998a). De essentiële eerste minuut. Psychologie,11, 26-27.

 • Jong, J. de (1998b). De kunst van het overtuigend afronden. Psychologie, 12, 42-44.

 • Kuiper, R. (2002). De eerste indruk. Intermediair, 8, 11-13

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

 • Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld.

 • Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

 • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte.
n.v.t.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs
n.v.t.

Contact

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2604. Mail:osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen