Studiegids

nl en

Economie van de publieke sector

Vak
2018-2019

Beschrijving

Het vak Economie van de Publieke Sector, ook aangeduid als de Leer der Openbare Financiën, houdt zich bezig met de invloed van de publieke financiën op de economie (en vice versa). Het gaat hierbij om de voorziening van goederen en diensten (o.a. infrastructuur, onderwijs, een schoner milieu), de macro-economische ontwikkeling (werkloosheid, inflatie) en de inkomensverdeling (o.a. sociale zekerheid, belastingen).
In het BA1-vak Economie in Hoofdlijnen werd nadruk gelegd op de markt als ordenende institutie waarin een belangrijke rol is weggelegd voor het prijsmechanisme. Maar de markt faalt soms, waardoor er reden kan zijn voor overheidsbemoeienis. In veel OECD-landen beslaat de collectieve sector de helft van het nationale inkomen. Er is dus aanleiding afzonderlijk aandacht te schenken aan het vakgebied van de overheidsfinanciën.
Het vak Economie van de publieke sector spitst zich toe op een economische analyse van overheidsingrijpen en de wisselwerking tussen overheid en markten. De stof bouwt overwegend voort op micro-economische theorie. Naast efficiency- worden tevens equity-overwegingen gehanteerd bij de toepassing van economische kennis. Doel is hierbij om de student een welvaartstheoretisch perspectief te bieden.
Na een korte behandeling van de belangrijkste theoretische aspecten van marktwerking en welvaartsanalyse, gaan we in op marktfalen (o.a. publieke goederen, externe effecten en informatieproblemen) en de bijbehorende publieke oplossingen en overheidsinstrumenten. Na aandacht voor public choice en ‘overheidsfalen’ wordt dieper ingegaan op de financiering van de collectieve sector (theorie en praktijk). In deze cursus kijken we ook vanuit een macro-economische invalshoek naar de theorie en de praktijk van het Nederlandse begrotingsbeleid.

Leerdoelen

In dit vak verkrijgt de student kennis over en inzicht in vragen en aspecten die spelen op het terrein van de economie van de publieke sector. De student wordt getraind om deze vraagstukken zelfstandig te analyseren. Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student beheerst de kernbegrippen op het terrein van de economie van de publieke sector.

 • De student heeft inzicht in vragen die spelen op het terrein van de economie van de publieke sector.

 • De student kan deze vraagstukken zelfstandig analyseren.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit is een cursus van zeven weken in de periode september - oktober. Elke week omvat twee hoorcollges en een Q&A-seminar (6 uren per week).

 • Tijdens de hoorcolleges (14 × 2 uur) worden de hoofdlijnen van de te bestuderen stof besproken. Daarbij ligt de focus op het begrijpen van concepten en theorieën van het vakgebied economie van de publieke sector.

 • Tijdens het wekelijkse Q&A-seminar (6 × 2 uur) passen de studenten deze kennis toe aan de hand van opgaven.Ter voorbereiding dienen kennisvragen (MC) en andere opdrachten te worden voorbereid die tijdens het seminar zullen worden behandeld. Het toepassen van de concepten en theorieën, en dit met elkaar bespreken, vergroot de kennis en het begrip van de economie van de publieke sector. Bovendien biedt het een goede voorbereiding op de tussentoets en het tentamen.

 • Examen training (1 × 2 uur). In de laatste week van de cursus wordt een proefexamen besproken. Dit proefexamen (inclusief standaardantwoorden) zal op Blackboard worden geplaatst.

 • Ter verdere ondersteuning is de deze cursus gekoppeld aan een website (van de uitgever van het baasisboek) met aanvullende opgaven, antwoorden, nadere achtergrondinformatie et ecetra. Deze website kan online kan worden geraadpleegd.

 • Al het cursusmateriaal (inclusief collegesheets) is in Engels, maar de voertaal tidens de colleges en Q & A-seminars is Nederlands.

Studielast

Totale studielast: 140 uren

 • contacturen: 28 uren

 • Q&A-seminars: 12 uren

 • examentraining: 2 uren

 • mid term test: 3 uren

 • tentamen: 3 uren

 • zelfstudy: 92 hrs

Toetsing

Een mid term toets (25% van het eindcijfer) en aan het einde een schriftelijk tentamen met open/essayvragen (75% van het eindcijfer). Compensatie van de mid term toets met het tentamen is toegestaan. Dit kan niet andersom. De mid term kan niet worden herkanst; het schriftelijk tentamen wel.

Om didactische redenen is de taal van de toetsing Engels (zowel de mid term toets als het tentamen), maar studenten kunnen kiezen om in het Nederlands te antwoorden.
Informatie over toetsing vindt u op de website.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als u een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dient u zich hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat u bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Ja, de Blackboard-site is uiterlijk een maand voor aanvang van de cursus beschikbaar en up-to-date.. Via Blackboard kunnen studenten collegesheets downloaden. Tip: breng de collegesheets mee naar de hoorcolleges og Q&A-seminars. Verder zullen op verzoek van studenten ook de antwoorden op de studievragen op Blackboard worden gepubliceerd.

Literatuur

 • Boek: Harvey Rosen & Ted Gayer, Public Finance (international edition), McGraw-Hill, meest recente editie.

 • Aanvullend materiaal via Blackboard, te weten:

 • Staff Department of Economics Leiden University, Keynesian model: Effective demand and income equilibrium, 2015.

 • Koen Caminada, How strong are Piketty’s trends, Leiden Law Blog, January 12th 2015.

 • Overig cursusmateriaal (collegesheets)) viaBlackboard.

Aanmelden

Schrijf u in voor elk vak, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf u in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis ziet u uw persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf u ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Prof. dr. Koen Caminada via
http://www.universiteitleiden.nl/en/law/institute-for-tax-law-and-economics/economics/contact