Studiegids

nl en

Beleid 1: Beleids- en besluitvorming

Vak
2018-2019

Vooraf

Minorstudenten en keuzevakstudenten sluiten aan bij de hoorcolleges, maar voor deze groepen worden aparte werkgroepen georganiseerd. Kijk op de pagina van de minor Openbaar Bestuur, Beleid en Management bij het vak met dezelfde titel. Kijk ook op de roosterpagina die bij de minor hoort.

Beschrijving

In de cursusreeks Beleid I, II en III zal worden kennisgemaakt met de belangrijkste theorieën en inzichten die de beleidswetenschap kent. In Beleid 1 zal nader worden ingegaan op het beleidsvormingsproces. Daarmee bouwt het vak voort op het vak Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap en bereidt het voor op Beleid II (beleidsuitvoering) en Beleid III (beleidsevaluatie en feedback).
Het vak Beleid I gaat over de drie eerste fasen in de beleidscyclus: agendavorming, beleidsformulering en besluitvorming. Ten aanzien van het agendavormingsproces vragen we ons af hoe een probleem op de politieke agenda komt. Waarom besteden beleidsmakers wel aandacht aan het ene onderwerp en niet aan het andere? Hoe gaat het selectieproces in zijn werk? De beleidsformulering betreft de totstandkoming en definities van beleidsalternatieven. Vervolgens zullen we nagaan hoe besluitvormingsprocessen verlopen. Hierbij vormt het rationele model het vertrekpunt, waar we het organisatorische en politieke model tegen afzetten.
Waar de hoorcollegereeks zich met name richt op het verwerven van theoretische kennis, zullen de werkcolleges zich toespitsen op de ontwikkeling van vaardigheden. Op een interactieve manier zullen de verschillende theorieën toegepast worden op (actuele) maatschappelijke vraagstukken.

Leerdoelen

 • Inzicht verkrijgen in de totstandkoming van overheidsbeleid

 • Kennis verwerven van de belangrijkste ontwikkelingen, inzichten en theorieën van de beleidswetenschap

 • Beleidsvormingsmodellen ten opzichte van elkaar kunnen plaatsen en kritisch analyseren

 • Het zelfstandig kunnen toepassen van de opgedane kennis op de praktijk en daarmee maatschappelijke gebeurtenissen kunnen begrijpen

 • Vaardigheid ontwikkelen op het gebied van wetenschappelijk schrijven

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Werkgroepen (niet voor keuzevak studenten)

 • Groepspaper

Studielast

Totale studielast: 140 uur

 • Hoorcolleges: 14 uur

 • Werkgroepen: 14 uur

 • Toetsing en nabespreking: 5 uur

 • Zelfstudie: 107 uur waarvan:
  literatuur 76 uur
  voorbereiden werkgroepen/opdrachten 31 uur

Toetsing

Tentamen (60%).
Groepspaper (40%).

Voor al deze onderdelen dienen studenten een 5,5 of hoger te halen.
Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Deelcijfers blijven een jaar geldig.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.
No show studenten verspillen hun herkansing.

Blackboard

Een week voordat het vak start, komt deze beschikbaar.
Schrijf je in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Literatuur

 • Kingdon, J.W. (2010). Agendas, Alternatives, and Public Policies. New York: Longman (de uitgaven van 2003 en 1995 zijn ook goed).

 • Howlett, M., Ramesh, M., Pearl, A. (2009). Studying Public Policy: policy cycles and policy subsystems. Oxford: Oxford University Press. Voor Beleid I worden maar een paar hoofdstukken gebruikt. Andere hoofdstukken komen in Beleid II en III aan bod.

 • Enkele wetenschappelijke artikelen die via de bibliotheek te downloaden zijn.

Aanmelden

1e jaars bachelor studenten worden door het OSC ingedeeld en in augustus ingeschreven in Usis voor een werkgroep. Andere (ouderejaars) studenten die nog de werkgroep van dit vak moeten doen, kunnen zichzelf in Usis inschrijven (vanaf 24 augustus) voor een werkgroep waar nog plaats is.

Voor minorstudenten zijn er specifieke werkgroepen. Meer informatie volgt op de hoofdpagina van de minor onder het kopje roostering.

Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Elena Bondarouk