Studiegids

nl en

Publiek management

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Publieke managers hebben een belangrijke rol binnen publieke organisaties. Ze staan in contact met politici, medewerkers, andere leidinggevenden, externe actoren zoals burgers en belangengroepen, en bevinden zich dus op een centrale plaats in publieke organisaties. De rol en het gedrag van publieke managers zijn daarom belangrijk om te begrijpen. Publiek management als vakgebied richt zich op de structuur en de organisatie van de publieke sector en het management van publieke organisaties. De cursus richt zich op de activiteiten van leidinggevenden van publieke organisaties om die organisaties te beheersen, sturen en veranderen, met het oog op het optimaliseren van de prestaties van de organisatie. Het managen van een publieke organisatie is namelijk geen gemakkelijke opgave. Veelal krijgen publieke managers te maken met dilemma’s, tegenstrijdige doelen, en andere ingewikkelde vraagstukken. Mede daarom is publiek management een belangrijk vakgebied binnen de bestuurskunde.

In de cursus Publiek Management maken studenten kennis met de rol en het werk van publieke managers. We richten ons allereerst op de context waarin publieke managers opereren, bijvoorbeeld door te kijken naar de politiek-bestuurlijke omgeving op macro-niveau, de interorganisationele netwerken waarin publieke managers werken op meso-niveau en de organisatiestructuur van publieke organisaties op micro-niveau. Ten tweede bekijken we het handelen van publieke managers, zowel op intern als op extern vlak. Hierbij hebben we aandacht voor thema’s als crisismanagement, netwerkmanagement, management van diversiteit, leiderschap, human resource management (hrm), verandermanagement en bezuinigingen. In de cursus maken studenten kennis met state-of-the-art literatuur over publiek management, gecombineerd met veel actuele voorbeelden.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus

  • Hebben studenten kennis van belangrijke thema’s, veelvoorkomende theorieën, begrippen en inzichten uit het vakgebied van publiek management

  • Kunnen studenten actuele vraagstukken omtrent publiek management beschrijven en herkennen

  • Zijn studenten in staat om de waardensets van Hood toe te passen op een concrete casus

  • Zijn studenten in staat om een peer review van elkaars werk uit te voeren en kunnen zij daarover schriftelijk en mondeling communiceren.

  • Kunnen studenten een onderzoekspaper schrijven op basis van een klein empirisch onderzoek.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Eénmaal per week hoorcollege en éénmaal per week werkcollege. In de hoorcolleges wordt door de docent een algemene toelichting gegeven op de leerstof en de literatuur. In de werkgroepen wordt dieper ingegaan op de lesstof van de week en wordt, op interactieve wijze, de verbinding gelegd tussen theorie en praktijk door middel van de analyse van cases. Verder wordt in de werkgroepen aandacht besteed aan de eindopdracht.

. Studielast

Contacturen hoorcolleges: 7 x 2 uur = 14 uur
Contacturen werkgroepen: 7 x 2 uur = 14 uur
Overige uren (108 uur): zelfstudie en (onder begeleiding) opdrachten en/of eindopdracht maken, etc.

Toetsing

De toetsing bestaat uit een tentamen, dat 60% van het eindcijfer bepaalt, een eindpaper dat voor 30% meetelt, deze onderdelen dienen afzonderlijk een 5,5 of hoger te zijn, en een presentatie in de werkgroep die voor 10% meetelt.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen én een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Blackboard

Schrijf je in voor de cursus op Blackboard. Via Blackboard worden collegesheets, opdrachten, de vakwijzer en andere relevante documenten gedeeld. Daarnaast wordt Blackboard gebruikt om aankondigingen te doen over de cursus.

Literatuur

  • Noort, W. van, Groeneveld, S.M., Hoek, M. van der, Schalk, J. & Voet, J. van der (2018). Publiek Management. Bussum: Coutinho.

  • Hood, C. (1991). A public management for all seasons. Public Administration, 69(1): 3–19.

Deze publicaties worden aangevuld met enkele (wetenschappelijke) publicaties die via de bibliotheek te downloaden zijn of via Blackboard beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard. Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Eduard Schmidt, MSc
Turfmarkt 99
2511 DV Den Haag
Kamer/room: 4.82