Studiegids

nl en

Politicologie

Vak
2018-2019

Beschrijving

De politicologie is een belangrijk onderdeel in de studie Bestuurskunde, vooral omdat beide vakgebieden nauw met elkaar samenhangen. Dit geldt zowel voor de theorie als in de praktijk. In deze cursus worden de studenten bekend gemaakt met de belangrijkste ontwikkelingen en thema’s in dit vakgebied. Daarbij gaan wij vooral in op de Nederlandse politiek. We praten daarover in sommige hoorcolleges, maar gaan ook zelf aan de slag in de vorm van een ‘serious game’. In dat spel mag jij een kabinet formeren. Met de partijen die we allemaal wel kennen. De uitdaging is: ben jij in staat om jouw partij in het kabinet te krijgen? Makkelijk zal dat niet zijn.
De Nederlandse politiek staat echter allang niet meer op zichzelf. Door de grotere mobiliteit van geld, goederen, diensten en personen, zijn landen steeds meer met elkaar vervlochten geraakt. Dat heeft geleid tot allerlei vormen van geïnstitutionaliseerde samenwerking op internationaal vlak. Voor de Nederlandse politiek is vooral de samenwerking in het kader van de Europese Unie belangrijk geworden omdat het ook invloed heeft binnen Nederland. En die invloed is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. De studenten in deze cursus komen ook hiermee in aanraking.

Leerdoelen

  • Studenten kunnen de ontwikkeling van de politicologie in relatie tot de studie Bestuurskunde uitleggen en toepassen;

  • Studenten kunnen de ontwikkelingen in de (Nederlandse) politiek uitleggen en toepassen;

  • Studenten kunnen de wisselwerking tussen de internationale en nationale politiek beschrijven en toepassen;

  • Studenten kunnen de verhouding tussen politieke theorie en de dagelijkse praktijk beschrijven en toepassen in een rollenspel.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, verplichte werkcolleges en een simulatiespel waar studenten aan deel moeten nemen.

. Studielast

Tijdsbeslag: 140 uur

  • Hoorcolleges: 14 uur (7 hoorcolleges van 2 uur)

  • Responsiecollege: 2 uur

  • Werkcolleges: 16 uur (6 werkgroepbijeenkomsten van 2 uur en 1 werkgroep van maximaal 4 uur in verband met het rollenspel)

  • Toetsing: 5 uur

  • Zelfstudie en voorbereiding: 103 uur

Toetsing

De beoordeling bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Tentamen met open vragen en essayvragen (70%). Voor de datum van dit tentamen, zie het rooster of deze syllabus onder ‘andere belangrijke data’ (dat geldt ook voor een eventueel hertentamen; daarbij is ook de beoordelingsregeling relevant);
2. Werkgroepopdracht in de vorm van een vlog over een actueel onderwerp, waarmee je verband legt met de leerstof (15%). De vlog mag in combi’s van twee personen gemaakt worden, of, indien je dat liever hebt, alleen. Bij de productie van een vlog door twee personen ontvangt elk een cijfer, waarbij de docent rekening kan houden met verschillen in inzet;
3. Participatie in het rollenspel (groepsopdracht) met een individueel reflectiepaper (15%); en
4. Verder worden de meeste hoorcolleges met een Kahoot-quiz afgesloten. Dat zijn 8 vragen over de stof van het hoorcollege. De winnaar van de quiz krijgt een halve punt extra voor zijn of haar tentamencijfer. Je kunt alleen één keer het winnen van deze quiz laten meetellen.

Beoordelingsregeling
Voor de berekening van het eindcijfer zijn geen voldoende deelcijfers noodzakelijk voor de werkgroepopdrachten (de vlog en het reflectiepaper). Studenten mogen deze cijfers dus compenseren. Voor het tentamen is wel een voldoende (5,5 of hoger) noodzakelijk om de cursus af te sluiten. Verder gelden per onderdeel de volgende regels.

Herkansing van het tentamen: studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis. Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen én een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt. Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing. No show studenten verspillen hun recht op herkansing.

Herkansing vlog: voor de vlog bestaat 1 herkansing tijdens de looptijd van de cursus (dat wil zeggen, bij herkansing moet de opdracht voor de datum van het tentamen zijn ingeleverd). Daarbij gelden de volgende regels: indien de opdracht is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing. Het deelcijfer kan worden gecompenseerd. Studenten die geen opdracht inleveren bij de eerste inleverdatum verspillen hun recht op herkansing.

Beoordeling rollenspel: participatie in het rollenspel is definitief en kan niet worden herhaald (er wordt gewerkt met een aanwezigheidsverplichting). Het reflectiepaper wordt beoordeeld. Daarbij gelden de volgende regels: indien de opdracht is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing. Voor dat paper bestaat ook 1 herkansing tijdens de looptijd van de cursus (dat wil zeggen, bij herkansing moet de opdracht voor de datum van het tentamen zijn ingeleverd). Studenten die geen opdracht inleveren bij de eerste inleverdatum verspillen hun recht op herkansing. Het deelcijfer kan worden gecompenseerd. Studenten die niet participeren ontvangen geen cijfer.

Studenten die vorig jaar aan Politicologie hebben meegedaan: indien een student afgelopen jaar aan de cursus Politicologie heeft meegedaan, blijft het eerdere tentamencijfer staan omdat bij dat cijfer geen herkansing meer wordt aangeboden. Het cijfer moet een voldoende (5.5 of hoger) zijn. Alleen bij een onvoldoende (5.0 of lager) kan het tentamen opnieuw worden gedaan. Ten aanzien van de vlog of het reflectiepaper geldt de volgende regeling: omdat je deze cijfers mag compenseren, heb je een keuze wanneer het deelcijfer een 5.0 of lager is. Je mag het onderdelen herhalen, of ervoor kiezen het te laten staan. Stuur graag wel even een mail met je studentnummer en de betreffende deelcijfers om aan te geven wat je doet. Wij gaan ervan uit dat studenten met een onvoldoende dat onderdeel herhalen. Indien je een voldoende (5.5 of hoger) voor dat onderdeel hebt gehaald, mag je het niet herhalen.

Blackboard

Schrijf je in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Andere leermiddelen/Literatuur

Zie Blackboard.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Dr. R.L. van der Wal:
r.l.van.der.wal@fgga.leidenuniv.nl