Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Economische theorie van politiek

Vak
2018-2019

Beschrijving

Het doel van deze cursus is om studenten te introduceren in de economische theorie van politiek (‘public choice’ of ‘rational choice theory’) om daarmee inzicht te krijgen in collectieve besluitvorming. Deze theorie is gebaseerd op een aantal eenvoudige veronderstellingen en een analytische methode die, eenmaal toegepast, geleid hebben baanbrekende inzichten over politiek en bestuur. Het heeft geleid tot een verandering in ons denken over de mogelijkheden van collectieve actie, het functioneren van politieke instituties en het ambtelijke apparaat, beleidsprocessen en internationale betrekkingen. Deze cursus presenteert de bouwstenen van deze theorie en gaat in op verschillende toepassingen zoals de analyse van stemprocessen, samenwerking en de vormgeving van instituties, inclusief de effecten van die instituties op gedrag. De deelnemers leren de noodzakelijke vaardigen om deze theorie in eigen analyses en onderzoek toe te passen.

Leerdoelen

  • Studenten kunnen de logica en belangrijke vraagstukken van de economische theorie van politieke besluitvorming uitleggen;

  • Studenten hebben voldoende vaardigheden om op basis van deze theorie een kritische analyse te maken van een concreet besluitvormingsproces in de publieke sector;

  • Studenten kunnen belangrijke onderdelen van de economische theorie van politieke besluitvorming (bijvoorbeeld de effecten van verschillende stemprocedures, de effecten van politieke instituties, de logica van coalitievorming) toepassen op besluitvormingsprocessen in de publieke sector.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcollege met verplichte werkgroepen en twee simulatiespelen waaraan studenten moeten meedoen

Studielast

Tijdsbeslag: 140 uur

  • Hoorcolleges: 14 uur (7 hoorcolleges van 2 uur)

  • Werkcolleges: 16 uur (5 werkgroep bijeenkomsten van 2 uur en twee simulaties van circa 3 uur)

  • Zelfstudie en voorbereiding: 110 uur (voorbereiding colleges, bestudering van de literatuur, voorbereiding voor de opdrachten/games en de take-home opdracht)

Toetsing

Het eindcijfer bestaat uit een ‘take-home’-werkstuk (60% van het eindcijfer) in combinatie met opdrachten in het kader van twee simulaties (elk 20% van het eindcijfer). Het cijfer wordt alleen gegeven wanneer je een voldoende hebt gehaald voor alle drie de wekelijkse multiple-choice toetsen, die zullen plaatsvinden in de eerste drie weken van de cursus via Blackboard (beoordeling: Pass/Fail). Verder worden de meeste hoorcolleges met een Kahoot-quiz afgesloten. Dat zijn 8 vragen over de stof van het hoorcollege. De winnaar van de quiz krijgt een halve punt extra voor zijn of haar ‘take-home’-werkstuk.
Je kunt alleen één keer het winnen van deze quiz laten meetellen.

  • Multiple-choice toetsen: Gedurende de eerste drie weken van de cursus moet er aan het eind van iedere week een multiple-choice toets worden gemaakt (in totaal 3 weektoetsen). Elke weektoets komt na het tweede college in een week beschikbaar. De toets wordt via Blackboard afgenomen. Bij een onvoldoende score kan deze toets na 24 uur 1 keer worden herhaald. Een voldoende score voor de weektoets, inclusief de herhaling, levert een ‘pass’ op; een onvoldoende score, ook na herhaling, leidt tot een ‘fail’. Studenten met een ‘fail’ hebben voor de gehele stof nog 1 keer de mogelijkheid een herhaaltoets te doen in week 17. Bij een ‘fail’ na deze herkansing volgt geen beoordeling van deze cursus.

  • ‘Take-home’-werkstuk: studenten krijgen de opdracht om uit een aantal casussen te kiezen en de gekozen casus te analyseren met de tools van de economische theorie van politiek. Die tools zijn mede tijdens de colleges besproken en staan centraal in het boek van Shepsle. De opdracht moet je in een bepaalde periode maken. Deze opdracht bepaalt 60% van het eindcijfer. Het ingeleverde paper wordt beoordeeld aan de hand van een beoordelingsmatrix.

  • Oefeningen en reflectiepapers: De oefeningen richten zich op collectieve besluitvorming en beleidsvoorbereiding (20% voor de beoordeling van elke oefening). Deelname is verplicht. Voor iedere oefening maakt de student een reflectieverslag aan de hand van een aantal vragen die bij de oefening zijn vermeld. Het reflectiepaper is kort en maximaal 750 woorden. De beoordeling heeft plaats aan de hand van een beoordelingsmatrix.

Herkansing en compensatie: Het eindwerkstuk is 60% van het eindcijfer en moet voldoende zijn. In het geval van een onvoldoende moet de student het eindwerkstuk herkansen. Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen wanneer zij een eindwerkstuk bij de eerste vervaldatum hebben ingeleverd en de beoordeling de mogelijkheid van herkansing biedt: het cijfer mag niet lager zijn dan een 3 óf je hebt toestemming van de examencommissie om mee te doen. Indien het eindwerkstuk met een 5,5 of hoger is beoordeeld, vervalt het recht op herkansing. ‘No show’ studenten verspillen hun herkansing.

De twee oefeningen: de cijfers van beide oefeningen (in groepsvorm) tellen elk voor 20% mee in het eindcijfer. In het geval van een onvoldoende kan dit cijfer met de andere cijfers voor de cursus worden gecompenseerd. De mogelijkheid van herhaling is er niet (vanwege de vorm van het spel). In het geval van ‘no show’ bij de oefeningen wordt geen beoordeling gegeven.

Blackboard

Schrijf je ook in voor dit vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Literatuur

Shepsle, K.A. (2010) Analyzing Politics: Rationality, Behavior, and Institutions. 2nd edition. New York and London: W.W. Norton & Company.

Aanmelden

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Prof.dr. B. Steunenberg,
b.steunenberg@fgga.leidenuniv.nl