Studiegids

nl en

Economie, Bestuur en Management I: integratief project markt en overheid

Vak
2018-2019

Omschrijving

In dit vak bestuderen studenten economisch-bestuurlijke vraagstukken. Dat zijn vraagstukken die liggen op het grensvlak van markt en overheid. Concrete vraagstukken zijn bijvoorbeeld: cultuurbeleid, groene energie, financiering van het hoger onderwijs en hervorming van de woningmarkt. Voor het analyseren van deze vraagstukken zijn zowel economische als bestuurskundige inzichten nodig. In een casusgerichte benadering met gebruik van kwalitatieve methoden (werkstukken, presentaties) werken studenten zelfstandig (in groepjes van drie en onder begeleiding van een docent) aan een onderzoek naar een economisch-bestuurlijk vraagstuk. Daarin komen de concepten en theorieën uit de vakken van het eerste jaar van Economie, Bestuur en Management samen.

Leerdoelen

 • Na afronding van het vak heeft de student inzicht in een actueel economisch-bestuurlijk vraagstuk.

 • De student kan zelfstandig een analyse maken van een economisch-bestuurlijk vraagstuk aan de hand van zowel economische als beleidswetenschappelijke theorieën.

 • De student heeft zich geoefend in het (snel) verzamelen, interpreteren en schriftelijk verwerken van beleidsrelevante informatie.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Groepsbegeleiding

 • Presentatie

De werkcollegebijeenkomsten en bijeenkomsten voor groepsbegeleiding zijn verplicht. Je mag geen bijeenkomsten missen.

Studielast

 • Totale studielast 140u

 • Contacturen: 18u

 • Uren zelfstudie: 122u

Toetsing

Prestentatie/pitch conceptpaper: 10% van het eindcijfer. Herkansing mogelijk met een vervangende opdracht. Eindversie paper: 90% van het eindcijfer. Herkansing mogelijk.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.
No show studenten verspillen hun herkansing.

Blackboard

Ja.

Andere leermiddelen/Literatuur

 • B.E. Baarsma, C.C. Koopmans en J.J.M. Theeuwes (2010), Beleidseconomie. Een rationele onderbouwing van overheidsingrijpen, Amsterdam: Pallas Publications. NB: online gratis beschikbaar.

 • J.W. Kingdon (2011) Agendas, alternatives, and public policies. New York: Longman.

 • Aanvullende literatuur afhankelijk van het onderwerp van het werkstuk.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Contact

Prof.dr. O. van Vliet:
o.p.van.vliet@law.leidenuniv.nl