Studiegids

nl en

Interculturele aspecten van opvoeding, onderwijs en hulpverlening

Vak
2018-2019

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Tot voor kort was de psychologische en pedagogische kennis voornamelijk gebaseerd op onderzoek verricht in westerse culturen. Globalisering en nieuwe migratiepatronen hebben tot het besef geleid dat deze kennis niet zonder meer generaliseerbaar is naar andere culturen of etnische minderheidsgroepen in Nederland. Het is daarom van groot belang dat pedagogen kennis nemen van niet-westerse opvoedings- en ontwikkelingspatronen. In deze cursus wordt aan de hand van theoretische modellen, en theorieën en gegevens uit onderzoek een beeld gegeven van de mondiale verscheidenheid in opvoeding en ontwikkeling. Aandacht wordt besteed aan de methodologische en theoretische uitdagingen waar de onderzoek(st)ers, beleidmakers en clinici op stuiten wanneer zij pedagogische en psychologische verschijnselen uit een andere (sub)cultuur in verschillende cultuurdiverse situaties trachten te begrijpen en verklaren en wanneer zij het leren, de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen en hun opvoeders willen verbeteren.

Leerdoelen

  • Kennis hebben van begrippen die een centrale rol spelen bij het doorgronden van de betekenis van culturele diversiteit in opvoeding, onderwijs en jeugdhulp voor de gezondheid, het leren en de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

  • Kennis hebben van processen die een rol spelen bij interculturele relaties in samenlevingen en hun mogelijke impact op de gezondheid, het leren en de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

  • Kennis hebben van groeps- en persoonskenmerken die verklaren waarom acculturatieprocessen en hun gevolgen verschillen tussen groepen en individuele kinderen.

  • Een basale kennis van uitdagingen van en mogelijkheden tot diagnostiek en interventie bij kinderen, jongeren en gezinnen met verschillende culturele achtergronden en verschillende acculturatie-ervaringen.

  • Het schriftelijk leren argumenteren over uitdagingen of problemen rond culturele diversiteit in opvoeding, onderwijs en jeugdhulp voor de gezondheid, het leren en de ontwikkeling van kinderen en jongeren, gebruik makend van de bestudeerde begrippen en modellen.

Rooster

Hoorcolleges Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Het vak wordt getoetst door middel van een Multiple Choice tentamen. Studenten krijgen in de periode dat de colleges worden gevolgd twee keer de mogelijkheid om een korte opdracht te maken. Met elke opdracht kunnen ze één bonuspunt verdienen die ze kunnen inzetten bij de bepaling van het cijfer voor de eerste kans van het MC-tentamen.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur (onder voorbehoud van wijziging)

U.P. Gielen & J.L. Roopnarine (Eds.) (2016). Childhood and adolescence: cross-cultural perspectives and applications (2nd ed). Santa Barbara, California: Praeger.

Huijnk, W., Dagevos, J., Gijsberts, M., & Andriessen, I. (Red.) (2015). Werelden van verschil; over de sociaal-culturele afstand en positie van migrantengroepen in Nederland. Den Haag, SCP. (te downloaden van: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Werelden_van_verschil).

Enkele artikelen die zijn te downloaden via LU-digitale bibliotheek en die t.z.t worden bekendgemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator van het vak is prof. dr. P. Vedder