Studiegids

nl en

Publieke Waarden en Ethiek

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Deze cursus is toegankelijk voor studenten in de master Management van de Publieke Sector. Dit vak wordt twee keer in het jaar aangeboden.

Beschrijving

Deze collegereeks gaat over publieke waarden en ethiek (een kritische bezinning over het juiste handelen); twee onderwerpen die de laatste jaren veel aandacht krijgen. Een ware ‘integriteitshausse’ (of is het integritisme?) heeft zich sinds de jaren 1990 ontwikkeld in het openbaar bestuur en de bestuurskunde. Bovendien staan media vol van voorbeelden van corruptie of anderszins niet-integer bestuurlijk gedrag. Dit roept veel vragen op die voor zowel de wetenschapper als de practitioner direct relevant zijn. Een zo’n vraag is wat de publieke waarden zijn die door overheden in het algemeen en door ambtenaren in het bijzonder (kunnen of moeten) worden beschermd en bevorderd en hoe men dat eigenlijk doet? Een andere vraag betreft de herkomst en betekenis van begrippen als publieke waarde (enkelvoud), publieke waarden (meervoud), normen, integriteit, corruptie etc. Het is gebruikelijk de inhoud van het begrip publieke waarden te verhelderen door een contrast met private waarden. Maar ook dat levert vragen op. Wat is bijvoorbeeld eigenlijk het verschil tussen beide en maakt het iets uit voor discussies over ‘goed bestuur’? Andere vragen zijn hoe men gedegen ethisch kan reflecteren op morele problemen in het openbaar bestuur en hoe publieke waarden eigenlijk gerealiseerd en gemanaged kunnen worden, in nationaal en internationaal perspectief. Er wordt bijvoorbeeld veel gesproken over Public Value Management en het belang van training en ethisch leiderschap, maar wat wordt hiermee eigenlijk bedoeld en, belangrijker: kunnen deze zaken bijdragen aan beter openbaar bestuur? In deze cursus gaan wij uitvoerig op bovenstaande (en andere) zaken in. Studenten verwerven kennis van bestuurskundige concepten en theorieën over publieke waarden en ethiek en leren kritisch te reflecteren op normatieve vraagstukken in de nationale en internationale bestuurspraktijk. Wij behandelen hiertoe belangrijke literatuur en bespreken onze thematiek onder meer door middel van casussen van corruptie en integriteitsschendingen in Nederland.

Leerdoelen

In dit vak staan de volgende leerdoelen centraal:

 • Kennis van het waardengeladen karakter van het openbaar bestuur en de bestuurskunde.

 • Een overzicht van klassiek en hedendaags onderzoek naar (publieke) waarden in de bestuurskundige theorie.

 • Inzicht in de aard en vooral de diversiteit en/of eenheid van (publieke) waarden.

 • Het vermogen om een theorie gedreven analyse te maken, op gevorderd niveau, van normatieve thema’s in de publieke sector.

 • Het vermogen om te antwoorden op waardengeladen claims op het eigen terrein van specialisatie.

 • Ontwikkelen van vaardigheden om ethisch te reflecteren en te argumenteren over (publieke) waardenvraagstukken in de bestuurlijke praktijk en de bestuurskundige theorie.

Rooster

Op de openingspagina MPS vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit 7 hoorcolleges van ieder twee uur.

Studielast

Totale studielast is 140 uur waarvan 17 contacturen en 123 uur zelfstudie.

Toetsing

 • Een korte schrijfopdracht (een kritische ethische reflectie op een actueel moreel vraagstuk in het Nederlandse openbaar bestuur) (25%) (deelcijfer 1)

 • Een schriftelijk tentamen met open vragen (75% van het eindcijfer) (deelcijfer 2)

 • Er kan worden gecompenseerd tussen beide onderdelen.

 • Het vak is behaald als zowel het gewogen eindcijfer als deelcijfer 2 voldoende zijn (minstens 5,5 ieder).

 • In het (uitzonderlijke) geval dat er sprake is van een voldoende deelcijfer 2 maar een onvoldoende gewogen gemiddelde zal deelcijfer 1 moeten worden herkanst.

De toets vorm van de eerste kans en de eventuele herkansing is gelijk.

Blackboard

Er wordt gebruikt gemaakt van Blackboard voor het verspreiden van alle essentiële informatie behorende bij het vak. Blackboard zal ca. twee weken voor het begin van de cursus beschikbaar worden gemaakt. Studenten dienen zich zo spoedig mogelijk op Blackboard in te schrijven.

Literatuur

Voor deze cursus worden enkel losse artikelen voorgeschreven die digitaal beschikbaar zullen zijn. Er wordt geen handboek voorgeschreven. In de hand-out / vakwijzer die t.z.t. op Blackboard zal verschijnen worden alle links naar literatuur opgenomen.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Dr. R.L. van der Wal r.l.van.der.wal@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Studenten worden geacht alle stof voorafgaand aan de colleges aandachtig te bestuderen. Ook voor de eerste bijeenkomst zullen teksten gelezen moeten worden. Dit wordt t.z.t. op Blackboard in de vakwijzer vermeld.