Studiegids

nl en

Onderwijs in de 21e eeuw

Vak
2018-2019

Beschrijving

Het belang van goed onderwijs is groot. Onderwijs is voortdurend in beweging en er worden hoge eisen gesteld aan onderwijsinstellingen. Onderwijswetenschappers zijn essentieel in het leveren van een bijdrage aan de opgaven waar het onderwijs voor staat, zoals de inzet van ICT in het onderwijs, het aanpassen van het onderwijs aan steeds groter wordende verschillende in de klas, en de aandacht voor nieuwe leergebieden zoals 21st century skills.

De huidige cursus geeft inzicht in hoe het vakgebied Onderwijswetenschappen zich bezig houdt met het onderzoeken en verbeteren van onderwijs- en leerprocessen. Dat gebeurt op verschillende niveaus: op het niveau van het lerende kind in de klas (micro), de school (meso) en de bredere context van bijvoorbeeld beleid (macro). In deze cursus zullen we verschillende perspectieven op onderwijssituaties en -innovaties geven.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus:

  • heeft de student kennis van het veld van de Onderwijswetenschappen;

  • kan de student deze kennis toepassen op praktische onderwijssituaties;

  • kan de student kritisch op deze kennis reflecteren, zowel individueel als in groepswerk;

  • kan de student individueel een wetenschappelijke literatuurstudie uitvoeren, waarin een onderzoekvraag aan de hand van zelf gezochte onderzoeksartikelen wordt uitgewerkt in een wetenschappelijk verslag;

  • heeft de student verschillende presentatievormen en toepassing van activerende werkvormen geoefend.

Rooster

Hoorcolleges

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit zeven interactieve bijeenkomsten, voorafgegaan door zelfstandige literatuurstudie en het individueel en groepsgewijs voorbereiden van opdrachten.

Toetsing

  • Individueel paper in de vorm van een literatuurstudie, inclusief individuele presentatie (50% van het eindcijfer);

  • Groepsopdracht, inclusief groepsgewijze eindpresentatie (50% van het cijfer);

  • Wekelijkse opdrachten. Deze worden vóór elke bijeenkomst gemaakt, ingeleverd via Turnitin en afgevinkt als ze van voldoende kwaliteit zijn. Dit is een voorwaarde voor het verkrijgen van het eindcijfer en de studiepunten.

Beide deelcijfers moeten minstens 5,5 zijn. Herkansen van de deelcijfers mag alleen als het deelcijfer lager dan 5,5 is.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

De Bruyckere, P. (2017). Klaskit: tools voor topleraren. Culemborg: AnderZ.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

De coördinator van het vak is Emilie Prast.