Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Vaders

Vak
2018-2019

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

“Wie is toch die man die op zondag altijd het vlees komt snijden?” was de inmiddels beroemde vraag die in 1998 gelanceerd werd in een spotje van Sire dat als doel had vaders meer bij de opvoeding te betrekken. Hoewel er sindsdien wel het één en ander veranderd is in de taakverdeling tussen moeders en vaders, blijkt uit de Emancipatiemonitor van het SCP dat de feitelijke tijdsinvestering van vaders in de opvoeding nog steeds veel kleiner is dan die van moeders. Ook in wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling en opvoeding van kinderen speelden vaders tot voor kort doorgaans een ondergeschikte rol. Uit een overzichtsstudie van klinisch onderzoek naar de problematische ontwikkeling van kinderen in de jaren ‘70 en ‘80 bleek bijvoorbeeld dat moeders ruim twee keer zo vaak werden genoemd dan vaders. Ook in artikelen over de normale ontwikkeling van kinderen ligt de nadruk grotendeels op de rol van moeders. Dit geldt ook voor de inhoud van de meeste vakken in de Pedagogiek. Toch blijkt uit de groeiende onderzoeksliteratuur over vaders dat zij wel degelijk belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Dit betreft niet alleen het belang van de aanwezigheid (versus afwezigheid) van vaders in de opvoeding, maar ook het belang van unieke kenmerken van de vader-kind interactie voor de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast onderstrepen recente maatschappelijke ontwikkelingen en discussies rond de taakverdeling van moeders en vaders het belang van kennis over vaders als opvoeders.

De volgende thema’s worden o.a. besproken:
1. Geschiedenis van de rol van vaders in de opvoeding
2. Biologische aspecten van het vaderschap
3. Betrokkenheid van vaders
4. Gehechtheid aan vaders
5. De invloed van psychopathologie en echtscheiding op vaderschap
6. Cross-culturele aspecten van vaderschap
7. Vaderschap en genderrollen

Leerdoelen

Het doel van dit vak is het vergroten van de kennis over de rol van vaders in de opvoeding, zowel in termen van verschillen met moeders, als in relatie tot de normatieve en de afwijkende ontwikkeling van kinderen. Het bewustzijn wordt vergroot van de beperkingen van opvoedingsonderzoek dat alleen op moeders is gericht en de opgedane kennis kan bijdragen aan een grotere motivatie om ook in het pedagogisch praktijkveld meer oog te hebben voor de rol van vaders.

Rooster

Hoorcolleges Tentamens Herkansing

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, uitvoeren van opdrachten rond videomateriaal en maatschappelijke thema’s rond het vaderschap.

Toetsing

Verplichte opdracht en schriftelijk tentamen, bestaande uit open vragen en meerkeuzevragen. Studenten moeten een voldoende (V) halen voor de opdracht om deel te kunnen nemen aan het tentamen.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Cabrera, N.J., & Tamis-LeMonda, C.S. (2013, 2nd ed.). Handbook of father involvement. New York: Routledge.

  • Papers

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Dr. Harriet Vermeer