Studiegids

nl en

Autismespectrumstoornissen (Diagnostiek en behandeling)

Vak
2018-2019

Voertaal in dit vak is Nederlands

Ingangsvoorwaarden

Deelgenomen hebben aan het tentamen van het vak Diagnostiek en behandeling: inleiding

Beschrijving

Autismespectrumstoornissen (ASS) worden gekenmerkt door problemen op het gebied van sociale communicatie en stereotiepe patronen in gedrag. Hoewel iedereen bekend is met het stereotiepe beeld van ASS, doet dit beeld geen recht aan de werkelijkheid. Gezien de grote diversiteit aan uitingsvormen van ASS en de hoge prevalentie van ASS is het van belang dat orthopedagogen meer specifieke kennis hebben van symptomen, oorzaken en behandelings-/begeleidingsvormen van ASS. Waar en in welke functie zij ook zullen gaan werken, zullen zij mensen met autismespectrumstoornissen tegen komen. Deze specialisatie van Diagnostiek en Behandeling is gericht op zowel diagnostiek als behandeling van ASS, waarbij uitgegaan wordt van nieuwe inzichten in (neuro)cognitieve kenmerken van ASS, recente ontwikkelingen in de diagnostiek en evidence-based behandelingen. Ook zal aandacht worden besteed aan de etiologie, waaronder klinisch genetische syndromen met een verhoogd risico op ASS.

Dit onderdeel bouwt voort op de cursus Diagnostiek en behandeling: inleiding, en – voor zover van toepassing – de cursus Klinische Vaardigheden (Diagnostiek en Behandeling)

Leerdoelen

Aan einde van deze cursus:

  • bezit de student actuele kennis over de etiologie en (begeleidings)behoeften van mensen met ASS;

  • kan de student wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot ASS kritisch beoordelen;

  • kan de student de diagnostisch-onderzoek-procedures voor ASS uitleggen;

  • heeft de student inzicht in basiselementen van behandeling van ASS;

  • heeft de student kennis van evidence-based behandelingen van ASS.

Rooster

Hoorcolleges Tentamens

Onderwijsvorm

Het vak is opgebouwd uit tien hoorcolleges waarin actieve deelname van studenten wordt verwacht. Daarnaast wordt individueel een paper geschreven.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en paper.

Het paper zal worden beoordeeld met een voldoende of onvoldoende en er is één herkansingsmogelijkheid. Bij een onvoldoende voor de herkansing dient het vak opnieuw te worden gevolgd in het volgende studiejaar.

N.B. Het is geen voorwaarde om een voldoende voor de paper te hebben behaald voor deelname aan het tentamen. Echter, een voldoende voor het paper is wel een voorwaarde voor het succesvol afronden van het vak.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Een combinatie van artikelen en boeken (worden nader bekend gemaakt).

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator: Dr. G. Zantinge