Studiegids

nl en

Multi-level Governance

Vak
2018-2019

Omschrijving

Wie het Nederlandse staatsbestel wil beschrijven, zal al gauw komen met de term ‘gedecentraliseerde eenheidsstaat’. Een term die nauw verweven is met het bekende ‘Huis van Thorbecke’. Maar hoewel de fundamenten van dit huis nog steeds stevig overeind staan, vindt ook een belangrijke verandering plaats. Zo kon Thorbecke nog niet voorzien dat naast de bestuurslagen van Rijksoverheid, provincies en gemeenten een extra bestuurslaag zou volgen in de vorm van de Europese Unie. Om de invloed van de EU op het nationale overheidsbestel en de wisselwerking tussen de nationale bestuurslagen en de EU beter te begrijpen, is begin jaren 80 het concept ‘multi-level governance’ ontwikkeld. Vandaag de dag wordt het idee van multi-level governance breder toegepast om allerlei bestuurlijke processen, taken en interacties te kunnen analyseren.

In dit vak volgen we die brede toepasbaarheid van het concept multi-level governance. We proberen te begrijpen wat het concept inhoudt en waarvoor het toegepast kan worden. Daarbij richten we ons op de verandering die overheden doormaken van ‘government naar governance’. Kortweg betekent dit dat overheden niet langer in relatieve afzondering en volgens een verticaal, hiërarchisch model werken, maar steeds vaker interacteren met allerlei andere actoren volgens een meer horizontaal model. Tijdens het vak staan de veranderingen in verticaal en horizontaal bestuur centraal, waarbij we onze blik richten op de interactie tussen het Europese, nationale en lokale niveau. En op de groeiende rol die private actoren krijgen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om burgers, belangengroepen en andere maatschappelijke actoren. Tot slot reflecteren we op de gevolgen van deze ontwikkeling, met name in termen van belangrijke waarden en processen als democratie, legitimiteit en verantwoording.

Leerdoelen

Na het volgen van dit vak zijn studenten in staat om:

  1. te beschrijven wat de concepten ‘multi-level governance’ en ‘voorwaardenscheppende staat’ inhouden op basis van de belangrijkste bestuurskundige theoretische inzichten;
  2. te begrijpen wat de belangrijkste uitdagingen zijn waarvoor overheden zich anno 21e eeuw gesteld zien en hoe dit samenhangt met de beweging van ‘government naar governance’;
  3. te analyseren hoe de beweging naar governance leidt tot een andere invulling van het openbaar bestuur (daarbij gaat het om de inrichting van het verticaal en horizontaal bestuur en de impact op de overheid als publieke organisatie);
  4. kritisch te reflecteren op de dilemma’s die dit met zich meebrengt; en
  5. het denkraam van multi-level governance toe te passen op een concrete publieke organisatie.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak maakt gebruik van een combinatie van interactieve hoorcolleges en zelfstudie. Van studenten wordt een zelfstandige studie van de stof en de basisbeginselen verwacht, waarover dan vragen gesteld kunnen worden aan de docent tijdens de colleges. De hoorcolleges hebben een interactieve (‘seminarachtige’) opzet, waarbij studenten bijvoorbeeld worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan plenaire discussies.

Studielast

Totale studielast 140 uur:
14 uur colleges; 5 uur toetsing, 121 uur zelfstudie literatuur, maken van een groepsreview en (voorbereiding) opdrachten/tentamen

Toetsing

Het eindcijfer van dit vak is gebaseerd op twee deeltoetsen:
1. het schrijven van een groepspaper (30% van het eindcijfer);
2. een schriftelijk tentamen (individueel) (70% van het eindcijfer).

Voor het succesvol kunnen afronden van het vak gelden de volgende regels:

  • het eindcijfer van het vak dient voldoende te zijn (cijfer >5,5);

  • tussen de twee deelcijfers is geen compensatie mogelijk. Dat betekent dat zowel het paper (groepsopdracht) als het individuele tentamen voldoende (cijfer >5,5) moeten zijn;

  • zowel de groepsopdracht als het tentamen kunnen herkanst worden. Voor deelname aan de herkansing gelden de richtlijnen zoals gespecificeerd in de OER.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Voor begin van het blok

Andere leermiddelen/Literatuur

De voorgeschreven literatuur bestaat uit een mix van wetenschappelijke artikelen en boekhoofdstukken en meer praktijkgerichte rapporten van adviesraden. Meer informatie volgt via Blackboard

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Dr. C.J.A. van Eijk c.j.a.van.eijk@fgga.leidenuniv.nl