Studiegids

nl en

Staats- en Bestuursrecht

Vak
2018-2019

Beschrijving

Het vak omvat de volgende onderdelen:

Een inleiding in het Nederlands staatsrecht, met bijzondere aandacht vooronderwerpen als: de gedecentraliseerde eenheidsstaat, bevoegdheidsverkrijging en – spreiding, wetgevings – en bestuursinstrumentarium, decentralisatie en de verhouding internationaal-nationaal recht.

Een inleiding in het Nederlands bestuursrecht, waarbij aandacht zal worden besteed aan onder meer: de plaatsbepaling van het bestuursrecht tegenover ander publiekrecht, de inhoud van de Algemene wet bestuursrecht, de verschillende benaderingswijzen van het bestuursrecht, het eigen karakter, van de administratiefrechtelijke rechtsbetrekking, de verschillende typen van bestuurshandelen (onder andere beschikking, besluit en beleidsregel), het bestuursrechtelijk sanctiestelsel en de rechtsbescherming tegen de overheid. Verder wordt in het vak ruimschoots aandacht besteed aan de relatie tussen recht en
ontwikkelingen in het openbaar bestuur. Het recht wordt in een politiek-bestuurlijke context geplaatst.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

  • Inzicht te hebben in het (Nederlandse) staats- en bestuursrecht

  • Inzicht te hebben in de plaats en het functioneren van het staats- en bestuursrecht binnen het Nederlandse openbaar bestuur

  • Wetsteksten te kunnen lezen en toe te passen

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges (niet verplicht).

Studielast

Totale studielast: 140, waarvan:

  • Hoorcollege: 14 uur

  • Toetsing: 5 uur

  • Zelfstudie: 121 uur

Toetsing

Tussentijdse toets (50%) en eindtentamen (50%), geen interne compensatie.

Studenten zijn niet verplicht aan de eerste kans deel te nemen. Indien echter door omstandigheden de eerste of tweede kans gemist wordt, geeft dit de student geen recht op een extra herkansing. De examencommissie kan hierin anders besluiten. Ook indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op een herkansing.

Blackboard

1 maand voor aanvang van de cursus.

Literatuur

  • Heringa e.a., Staatsrecht, Deventer, nieuwste druk.

  • Barkhuysen e.a., Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, nieuwste druk.

Aanmelden

De manier waarop de (verschillende groepen) studenten zich moeten aanmelden. Dit onderdeel wordt door de onderwijsadministratie ingevuld.

Contact

G.S.A. Dijkstra g.s.a.dijkstra@fgga.leidenuniv.nl
Turfmarkt 99 2511 DP Den Haag
Kamernummer: 4.88
Telefoon: 0708009412