Studiegids

nl en

Onderzoekspracticum 1 (Pre-master)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen. De stof van Onderzoekpracticum 1 (Pre-master) wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Onderzoekspracticum 2 en bij het Pre-master Onderzoeksproject.
De vakken Onderzoekspracticum 1 (Pre-master) en Praktische Data-analyse met SPSS hangen inhoudelijk sterk samen. U wordt dan ook geadviseerd deze vakken parallel aan elkaar te volgen.

Beschrijving

Tijdens dit vak komen verschillende aspecten van het wetenschappelijke onderzoeksproces aan bod:
1. Inleiding in het onderzoeksproces als geheel.
2. Inleiding in onderzoeksopzetten en overwegingen die daarin gemaakt worden.
3. Inleiding in de kwantitatieve methoden en technieken van empirisch onderzoek.
4. Beschrijvende statistiek en een inleiding in de toetsende statistiek.

Leerdoelen

Doel van dit vak is het verwerven van elementaire kennis over en inzicht in het verloop van het onderzoeksproces, de bij onderzoek te gebruiken methoden en technieken en toepassingen op het terrein van de beschrijvende en toetsende statistiek.

Rooster

Hoorcolleges Tentamen

Onderwijsvorm

Actieve colleges aan de hand van collegestof en werkgroepopdrachten. Colleges zijn niet verplicht, maar gezien het tempo van het vak wordt deelname sterk aangeraden. Om studenten te helpen bij het structureel bijhouden van de stof is voorbereiding van werkgroepopdrachten wel verplicht.

Toetsing

Schriftelijk tentamen in de vorm van twee deeltoetsen die verspreid over het onderdeel worden afgenomen. De deeltoetsen zullen gedeeltelijk bestaan uit multiple-choicevragen en gedeeltelijk uit open vragen. Voor beide deeltoetsen dient tenminste een 5.50 te worden behaald. Het eindcijfer wordt berekend als het gemiddelde van de cijfers voor de deeltoetsen en moet tenminste een 6 bedragen (alle cijfers tussen 5.50 en 6.49 worden afgerond naar een 6). Wie bij de eerste tentamengelegenheid een voldoende cijfer heeft behaald voor deeltoets A mag, bij de herkansing in het lopende collegejaar, deeltoets A herkansen. Wie bij de eerste tentamengelegenheid een voldoende cijfer heeft behaald voor deeltoets B mag deeltoets B niet herkansen.

Studenten wordt verzocht om naar de tentamens eigen schrijfgerei (potlood, puntenslijper en gum) mee te nemen. Alleen eenvoudige (geen grafische) rekenmachines zijn toegestaan.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.
De meest recente informatie over het vak is te vinden op de Blackboardsite.

Literatuur

N.B. De literatuur is onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen zullen voor aanvang van de cursus via Blackboard bekend worden gemaakt.

  • Moore, D. S., McCabe, G. P., & Craig, B. (2017, 9th edition). Introduction to the practice of statistics. New York: Freeman. Dit boek wordt tevens gebruikt bij het tweedejaarsvak Onderzoekspracticum 2. Dit boek wordt tevens gebruikt bij Onderzoekspracticum 2.

  • Linting, M. (2012) (Compiler). Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences. Harlow, UK: Pearson Custom Publishing. Dit boek is samengesteld uit hoofdstukken uit Introduction to behavioral research methods (6th edition) van M.R. Leary en Take a look: Observation and portfolio assessment in childhood research van S. Martin, aangevuld met extra materiaal. Dit boek wordt tevens gebruikt bij Onderzoekspracticum 2.

  • Van der Voort, A. (2018). Syllabus Onderzoekspracticum 1 (beschikbaar via Blackboard).

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator van deze cursus is dr. M. Linting