Studiegids

nl en

Entrepreneurship and Innovation

Vak
2019-2020

Let op: vanaf collegejaar 2019/2020 staat de digitale leeromgeving voor dit vak in Brightspace. Voor informatie over aanmelden, klik hier.

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Ondernemerschap is overal. Het aantal ondernemers is de afgelopen jaren in Nederland bijvoorbeeld flink toegenomen. Daarnaast zijn bedrijven vaak op zoek naar werknemers met een “ondernemende” mentaliteit. Ondernemers zijn de “agents of change” die ondernemerskansen identificeren en tot actie overgaan. Steeds meer mensen zien in dat ondernemerschap loont, bijvoorbeeld op het gebied van een hoge mate van autonomie en een hoge werktevredenheid.

Het herkennen van ondernemerskansen en een innovatieve mindset zijn dus van belangrijke waarde in een steeds veranderende maatschappij en staan daarom centraal in dit vak. De focus zal liggen op de individuele ondernemer die het risico aangaat om een bedrijf op te starten en het bedrijf te laten groeien. Wie zijn deze ondernemers, hoe worden er ondernemerskansen geïdentificeerd en wat zijn de belangrijkste aspecten bij de opstartfase en verschillende groeifases van het bedrijf? Ook wordt er aandacht besteed aan financieringsvraagstukken voor ondernemers en kleine bedrijven.

Dit vak is een uitdagende inleiding tot de bedrijfswetenschappen, ondernemerschap en innovatie. Kenmerkend aan dit vak is dat studenten belangrijke academische en praktische inzichten en vaardigheden verwerven op de gebieden van ondernemerschap en innovatie en de domeinen die daaraan gerelateerd zijn zoals marketing, strategie en finance. Het vak bestaat uit hoorcolleges, het bediscussiëren van reallife-cases tijdens interactieve werkcolleges, en het schrijven en presenteren van een start-up-plan. Voor inzichten uit de praktijk zullen tevens gastsprekers acte de présence geven.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak Doel van het vak is de student kennis te laten maken met ondernemerschap en innovatie.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven.

 • De student kan uitleggen wat ondernemerschap inhoudt en waarom ondernemerschap en innovatie van belang is.

 • De student kan identificeren welke vaardigheden, houding en gedrag een succesvolle ondernemer bezit.

 • De student kan uitleggen welke aspecten vanuit theoretisch oogpunt een rol spelen bij de opstart- en groeifases van een bedrijf.

 • De student kan theoretische kennis onder het vorige punt toepassen op reallife-cases.

 • De student kan een start-up-plan schrijven, evalueren en op een overtuigende manier pitchen.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): Nancy Edwards

 • Hoorcolleges zijn Engelstalig.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): Nancy Edwards

 • Werkgroepen zijn Engelstalig.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt per week voorgeschreven.

Toetsing

Het eindcijfer van deze cursus bestaat uit de volgende drie onderdelen:

 • Schriftelijk tentamen (60%)

 • Groepsopdracht (start-up-plan) (30%)

 • Presentatie (10%)

Voor de groepsopdrachten moet elke week een conceptversie ingeleverd worden. De groepsopdrachten moeten Voor het tentamen dient minimaal het cijfer 5.0 te worden behaald. De met een voldoende afgesloten onderdelen kunnen worden meegenomen naar de herkansing, maar niet naar het volgend jaar. De onderdelen kunnen gecomponeerd worden, maar het schriftelijk tentamen is het enige onderdeel dat herkanst kan worden.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof Tot de examenstof behoren de verplichte literatuur (zoals aangegeven in de syllabus) en alles wat behandeld is tijdens de hoorcolleges en werkgroepen.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruikgemaakt van Brightspace. Voor informatie over aanmelden, klik hier.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Hisrich et al. (2019), Entrepreneurship, 11th edition, ISBN 9781260565621; verkrijgbaar via de StudyStore

 • Artikelen: de links naar de artikelen worden via Brightspace beschikbaar gesteld.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. N.E. Edwards MSc;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden;

 • Bereikbaarheid: na afspraak via het secretariaat 071 - 7851;

 • E-mail: n.r.edwards@law.leidenuniv.nl.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken;

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

 • Adres secretariaat: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Openingstijden: Elke werkdag uitgezonderd woensdag 9.00 - 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.