Studiegids

nl en

Onroerendgoedrecht

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Ten minste een van de twee vakken Goederenrecht en Verbintenissenrecht dient te zijn gehaald, en voor het andere vak dient tenminste een vier te zijn gehaald.

Beschrijving

Het vak Onroerendgoedrecht omvat het privaatrecht dat van toepassing is op onroerende zaken en bepaalde andere registergoederen zoals het recht van erfpacht en appartementsrechten. Hierin kunnen drie deelterreinen worden onderscheiden, te weten:

 • de koop en verkoop van onroerende zaken (en van bepaalde andere registergoederen zoals het recht van erfpacht en appartementsrechten);

 • het algemeen deel van het goederenrecht, voor zover dit betrekking heeft op onroerende zaken, beperkte genotsrechten en appartementsrechten;

 • het hypotheekrecht.

Bij het onderdeel ‘koop’ komt onder andere aan de orde hoe een koopovereenkomst met betrekking tot een onroerende zaak tot stand komt en hoe moet worden omgegaan met gebreken die aan de zaak kleven. In het goederenrechtelijk gedeelte zal in zijn algemeenheid worden ingegaan op eigendom en overdracht van onroerende zaken alsmede op de beperkte rechten die in de onroerendgoedpraktijk een rol spelen, met name de rechten van erfpacht, opstal en vruchtgebruik en de erfdienstbaarheden. Ook zal aandacht worden besteed aan appartementsrechten, mandeligheid, burenrecht, verjaring en derdenbescherming. Een apart onderdeel vormt het hypotheekrecht, dat bij de financiering van onroerend goed van groot belang is. De centrale rol die de notaris in het onroerende goedverkeer speelt, komt bij al deze onderdelen aan de orde.

Leerdoelen

Doel van het vak
Het vak heeft tot doel het verkrijgen van grondige kennis van en inzicht in het onroerendgoedrecht, dat wil zeggen het (privaat-)recht met betrekking tot registergoederen zoals geregeld in Boek 3, 5, 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de daarmee rechtstreeks samenhangende wetten alsmede de daarop betrekking hebbende jurisprudentie en rechtswetenschappelijke benaderingen. Dit gebeurt vanuit het perspectief van de centrale rol die de notaris speelt in het rechtsverkeer met betrekking tot registergoederen. Daarbij bouwt het vak voort op eerdere civielrechtelijke vakken en leert u de (reeds) verworven kennis toe te passen op de verbintenisrechtelijke en goederenrechtelijke aspecten van het onroerendgoedrecht.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven: Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven: 1. U heeft grondige kennis van en inzicht in het recht met betrekking tot registergoederen en de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) daarvan. 2. U bent vertrouwd met de grondslagen en beginselen van het verbintenissen- en goederenrecht op het gebied van het onroerendgoedrecht en heeft inzicht in de rol die de notaris in het rechtsverkeer met betrekking tot registergoederen speelt. 3. U bent in staat om vanuit het systeem en de beginselen van het recht kritisch te reflecteren op (ontwerp)wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het onroerendgoedrecht en heeft inzicht in de maatschappelijke context waarin het onroerend goedrecht zich ontwikkelt en manifesteert. 4. U bent in staat verbanden te leggen tussen de verschillende leerstukken van het rechtsgebied waarop het vak betrekking heeft en u kunt deze leerstukken plaatsen in het perspectief van de beginselen van het verbintenissenrecht en het goederenrecht. 5. U bent in staat om zelfstandig rechtsvragen te abstraheren uit een min of meer complexe casus over onroerendgoedrecht. 6. U bent in staat om juridische teksten op het gebied van het onroerendgoedrecht, waaronder jurisprudentie en (ontwerp-)wetgeving, te begrijpen en te analyseren. 7. U bent in staat juridische vraagstukken met betrekking tot het onroerendgoedrecht aan de hand van de jurisprudentie en wetgeving te begrijpen, te analyseren en juridisch gefundeerd schriftelijk te beantwoorden.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 25

 • Namen docenten: prof. mr. W.G. Huijgen en Mw. dr. mr. P.C. van Es

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de literatuur en jurisprudentie zoals deze in de syllabus voor de individuele hoorcolleges is opgegeven.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Namen docenten: prof. mr. W.G. Huijgen en dr. mr. P.C. van Es

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het grondig voorbereiden van de vragen en de casuïstiek die in de syllabus is opgenomen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk (her)tentamen, open vragen naar aanleiding van verschillende casus. Er zijn geen deeltoetsen, tussentoetsen of praktische oefeningen die als voorwaarde gelden om deel te kunnen nemen aan het tentamen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder 'Inschrijven vakken en tentamens'.

Examenstof
De examenstof bestaat uit de (onderstaand opgegeven) literatuur, de syllabus en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges en werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Pitlo/Reehuis Heisterkamp, Het Nederlands burgerlijk recht Deel 3, Goederenrecht, met bijdragen van G.E. van Maanen & G.T. de Jong, laatste druk, Deventer: Kluwer (NB in september 2019 wordt de nieuwe 14e druk verwacht).

 • W.G. Huijgen, Koop en verkoop van onroerende zaken (Monografieën Privaatrecht, nr. 9), laatste druk, Deventer: Kluwer.

Syllabus:

 • Syllabus Onroerend Goedrecht 2018-2019. In de syllabus zijn de vraagstukken voor de werkcolleges en aanvullende literatuur, jurisprudentie en/of recente (ontwerp-) wetgeving opgenomen. De syllabus Onroerend Goedrecht 2019-2020 is naar verwachting begin 2020 te verkrijgen. Houdt de mededelingen op Blackboard in de gaten.
  Bestellen via readeronline.

Reader:

 • Modelakten Notarieel recht, laatste versie. Bestellen via readeronline

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt aangegeven op Blackboard.

Aanmelden

Voor het volgen van het onderwijs is geen inschrijving noodzakelijk; inschrijving voor het tentamen en hertentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. mr. P.C. van Es

 • Werkadres: KOG, kamer C2.16

 • Bereikbaarheid: per 3-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7883 / 7880

 • E-mail: p.c.vanes@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B2.41 (mevr. Meijvogel)

 • Openingstijden: van 09.00 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl