Studiegids

nl en

Immigratierecht

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Mag een buitenlandse partner in Nederland komen wonen? Mag Nederland een asielzoeker terugsturen naar Afghanistan? Mag een buitenlander die in Nederland is opgegroeid, maar geen geldige verblijfsvergunning heeft in Nederland blijven wonen? Dit zijn allemaal vragen die elke dag de krant halen. Het zijn vragen die te maken hebben met het immigratierecht. In deze cursus wordt ingegaan op actuele thema’s binnen het Nederlandse immigratierecht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden onderwerpen als asiel, gezinshereniging en arbeidsmigratie besproken. Uit de praktijk worden er sprekers uitgenodigd die over hun dagelijkse werk komen vertellen. In de voorgaande jaren waren dit asieladvocaten, medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook wordt een bezoek gebracht aan een rechtbank waar een zittingsdag wordt bijgewoond. Op deze manier is er, naast de uitleg van het vreemdelingenrecht, ook aandacht voor immigratierecht in de praktijk en de carrièremogelijkheden binnen dit rechtsgebied.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Doel van het vak is: studenten via een probleemgerichte benadering inzicht te verschaffen in het vreemdelingenbeleid, de structuur van de Nederlandse en Europese vreemdelingenwetgeving en rechtspraak, alsmede in de positie van het individu in dit rechtsgebied

Leerdoelen
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt onderscheid maken tussen het reguliere immigratierecht en het asielrecht.

 • U kunt uitleggen hoe het systeem van de Nederlandse vreemdelingenwetgeving in elkaar zit.

 • U kunt toelichten op welke manier het Europese recht het Nederlandse immigratierecht beïnvloedt en vormt.

 • U kunt de belangrijkste vreemdelingrechtelijke jurisprudentie benoemen en demonstreren wat daarvan de betekenis is voor de individuele rechtspositie van de vreemdeling.

 • U kunt aan de hand van een casus beargumenteren met behulp van nationale en Europeesrechtelijke regelgeving, jurisprudentie en literatuur of en zo ja welk verblijfsrecht moet worden toegekend.

Rooster

Beschikbaar via de website en enkele weken voor aanvang van het vak op Blackboard.

Onderwijsvorm

 • Het vak bestaat uit 12 bijeenkomsten, waarvan 7 het karakter van een interactief hoorcollege hebben, 2 bijeenkomsten hebben meer het karakter van een werkgroep waar casussen worden besproken, er is 1 vragenuurtje, we hebben 1 gastcollege en 1 bezoek aan de vreemdelingenkamer van de rechtbank Den Haag,

 • Namen docenten: Mr. drs. G.G. Lodder

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen literatuur (wordt nader bekendgemaakt op Blackboard) en maken van casusopdracht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Het eindcijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van vier deeltoetsen: Tentamen (50% eindcijfer), twee casusopdrachten (elk 20% eindcijfer en een verslag van het bezoek aan de rechtbank (10% eindcijfer)

 • Alleen studenten die beide casus opdrachten hebben ingeleverd en het verslag van het rechtbankbezoek (verplichte onderdelen omdat dit vak een praktische oefening bevat) worden toegelaten tot het tentamen..

 • Studenten van wie het gemiddelde cijfer van het tentamen en de schriftelijke opdrachten lager is dan een 5,5 krijgen de mogelijkheid om het tentamen te herkansen. Alleen studenten die alle schriftelijke opdrachten hebben ingeleverd hebben toegang tot de herkansing van het tentamen. De casusopdrachten en het verslag van het rechtbankbezoek kunnen niet worden herkanst. Het cijfer dat is behaald voor de herkansing van het tentamen vervangt het gewogen gemiddelde cijfer van de vier opdrachten.

 • Eventuele voldoende deelcijfers zijn alleen geldig tijdens het lopende studiejaar. Indien het vak na afloop van het studiejaar nog niet is behaald, komen eventuele voldoende deelcijfers te vervallen.

Inleverprocedures Blackboard

Examenstof Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de reader en hetgeen behandeld is tijdens colleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • G.G. Lodder, Vreemdelingenrecht in vogelvlucht, Den Haag: Sdu 2018.

 • Reader (verkrijgbaar bij Readeronline).

Aanbevolen studiemateriaal Zie Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. drs. G.G. Lodder

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, Kamer C1.02

 • Bereikbaarheid: maandag – donderdag

 • Telefoon: 071 – 527 7727

 • E-mail: g.g.lodder@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Europees recht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: 09.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 3596

 • E-mail: europeesrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Aanwezigheid bij de de colleges is verplicht; niet nakoming hiervan kan leiden tot de uitsluiting van het vak.

Meer informatie over immigratierecht op www.immigrationlaw.nl.
E-mailadres van het Instituut voor Immigratierecht: immigrationlaw@law.leidenuniv.nl.