Studiegids

nl en

Argumenteren voor Juristen

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit vak biedt uitleg van beginselen van argumentatietheorie en logica, met het oog op verbetering van argumentatieve slagvaardigheid. Immers: gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen. Bovendien kunnen drogredeneringen ten onrechte overtuigen. Het vak is dan ook gericht op 1. herkenning van drogredeneringen, 2. theoretische analyse met het oog op praktische toepassing, 3. slagvaardig gebruik van theoretische kennis voor betere herkenning en weerlegging van drogredeneringen.

Aan de orde komen:

 • Een catalogus van drogredeneringen, waaronder “spelen op de man in plaats van op de zaak” (ad hominem v. ad rem), verwisseling van noodzakelijke en voldoende voorwaarden en verwisseling van statistische met causale verbanden

 • Hoofd- en bijzaken in argumentatie

 • Beginselen van logica en hun praktisch belang

 • Argumentatieve problemen in feitenvaststelling en bewijs

 • Retorische slagvaardigheid

Leerdoelen

Doel van het vak: Bieden van inzicht in argumentatieve structuren met behulp van elementaire logica en andere beginselen van argumentatie, om in de praktijk beter te kunnen overtuigen aan de hand van geldige argumentaties vanuit aannemelijke premissen tot aannemelijke conclusies. Aanleren van methoden om argumentatietheoretische inzichten om te zetten in retorische vaardigheden om drogredeneringen doelmatig tegemoet te treden en kracht bij te zetten aan het betere argument.

Leerdoelen Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Deelnemers verwerven kennis van basisbegrippen van logica, argumentatietheorie en retorica.

 • Deelnemers verwerven enige kennis van gangbare historische en contemporaine opvattingen van logica, argumentatietheorie en retorica.

 • Deelnemers verwerven kennis van gangbare historische en contemporaine opvattingen van verhoudingen van elementaire logica tot de praktijk van argumentatie.

 • Deelnemers verwerven inzicht in kenmerkende verschillen tussen geldige redeneringen en drogredeneringen.

 • Deelnemers zijn in staat om praktisch gebruik te maken van de drieslag: herkenning van drogredeneringen, theoretische analyse er van, praktische toepassing in weerlegging van drogredeneringen en overtuiging aan de hand van beter beredeneerde standpunten.

 • Mede aan de hand daarvan zijn deelnemers in staat om gebruik te maken van argumentatietheorie in de juridische beroepspraktijk.

 • Bovendien zijn deelnemers zijn in staat om actief deel te nemen aan het Nederlandse en internationale juridische én niet-juridische debat.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges Geen

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: dr. H.J.R. Kaptein en nader aan te kondigen gastsprekers

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wekelijkse lectuur van in de werkgroepen te bespreken stof, volgens rooster op Blackboard, als vooronderstelling van actieve deelname aan het onderwijs.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: responsiecollege/vragenuurtje voorafgaand aan tentamen

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: dr. H.J.R. Kaptein

 • Vereiste voorbereiding door studenten: basiskennis van alle behandelde stof.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Drie “open boek” deeltoetsen (in het tweede uur van de tweede, vierde en zesde werkgroep). Het ongewogen gemiddelde van de drie deelcijfers is het eindcijfer. Deelcijfers blijven geldig tot de laatste herkansingsmogelijkheid (voor één of meerdere deeltoetsen dan wel voor het hele tentamen, alles binnen een maand na afloop van het vak).

 • Debatten en referaten kunnen een positieve invloed hebben op het eindcijfer

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Hendrik Kaptein, Logisch? Leren van drogredeneringen

 • H. Frankfurt, On Truth (2006)

 • En extra materiaal beschikbaar via Blackboard

Werkboek: Geen

Reader:
Geen

Aanbevolen studiemateriaal Zie Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. H.J.R. Kaptein

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A3.33

 • Bereikbaarheid: via secretariaat Encyclopedie en Filosofie van het recht

 • Telefoon: 071 - 527 46 49

 • E-mail: : h.j.r.kaptein@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Filosofie van het recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, kamer A3.19

 • Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 09.00 - 16.30 uur en vrijdag van 08.30 - 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 75 48

 • E-mail: rechtsfilosofie@law.leidenuniv.nl