Studiegids

nl en

Marketing Management

Vak
2019-2020

Let op: vanaf collegejaar 2019/2020 staat de digitale leeromgeving voor dit vak in Brightspace. Voor informatie over aanmelden, klik hier.

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Marketing Management geeft je een introductie in de wereld van marketing van vandaag. Deze draait vooral om het creëren van klantwaarde en het bouwen van langetermijnrelaties met de klant. De focus tijdens deze cursus ligt dan ook op het proces wat organisaties doorlopen tijdens het analyseren, ontwerpen, implementeren en het controleren van marketing programma’s met als doel klanttevredenheid bij haar doelgroep(en) te realiseren en met het hen deze langetermijnrelatie aan te gaan.

Deze cursus leert je de markten van bedrijven te begrijpen o.a. door te kijken naar informatie uit deze markten. Er wordt ingegaan op consumentengedrag en hoe bedrijven hierop het best kunnen inspelen.

Ook wordt er gekeken naar de verschillende instrumenten die organisaties beschikbaar hebben om op de consument in te spelen. Te denken valt aan het in te zetten product of dienst, de wijze van prijszetting, de plaats waar producten/diensten aangeboden worden en de verschillende wijzen van communicatie met de consumenten.

Dit alles zal gedaan worden door te kijken naar de inzet moderne marketingtechnieken en het gebruik van de (online) omgeving waarin deze organisaties zich bevinden.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak: Kennismaken met de basisbeginselen in de theorie en praktijk van marketing, markten, strategie en recente ontwikkelingen in het vak.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt de rol van marketing in de organisatie toelichten, daarbij een onderscheid makend tussen zowel de strategische als operationele implicaties van de marketingstrategie;

 • U kunt de meest basale termen en concepten van het vakgebied toepassen op verschillende casuïstiek uit de praktijk en hieruit oplossingen formuleren;

 • U kunt de waarde creatie van organisaties ontrafelen en hieruit voortvloeiende waarde creërende strategieën schetsen;

 • U kunt ingenomen standpunten beargumenteren over casuïstiek van de Harvard Case Method aangaande modellen en theorieën over marketing;

 • U kunt de marketingmixinstrumenten benoemen en uiteenzetten die bedrijven tot hun beschikking hebben en hieruit operationele strategieën produceren.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): Wordt nader bekend gemaakt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van betreffende hoofdstukken en wetenschappelijke artikelen per week.

Werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): Wordt nader bekend gemaakt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen en voorbereiden van casus

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (70%), bestaande uit open vragen

 • Caseanalyses in groepsverband (20%)

 • Participatie tijdens de werkgroepen (10%).

Voor het tentamen dient minimaal het cijfer 5.0 te worden behaald. De deeltoetsen 'caseanalyses in groepsverband' en 'participatie voor de werkgroepen' kunnen niet worden herkanst.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder 'Inschrijven vakken en tentamens'.

Inleverprocedures
Wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Examenstof Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven cases en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruikgemaakt van Brightspace. Voor informatie over aanmelden, klik hier.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal Literatuur: Gary Armstrong and Philip Kotler – Marketing, An Introduction, Pearson, Global Edition, Thirteenth Edition, 2016 ISBN-13: 978-1292146508 ISBN-10: 013414953X

Werkboek: Geen

Reader: Ja, reader met alle benodigde informatie over deze cursus wordt beschikbaar gemaakt via Brightspace.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: drs. N.J.C. van de Ven

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden

 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

 • Telefoon: 071 – 800 9300

 • E-mail: n.j.c.van.de.ven@sea.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Adres secretariaat: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26)

 • Openingstijden: Elke werkdag (uitgezonderd woensdag) van 09.00 - 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl