Studiegids

nl en

Daders

Vak
2019-2020

Let op: vanaf collegejaar 2019/2020 staat de digitale leeromgeving voor dit vak in Brightspace. Voor informatie over aanmelden, klik hier.

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Alleen studenten die staan ingeschreven voor de bachelor of minor Criminologie kunnen dit vak volgen. Hierop kan door de opleidingsdirecteur een uitzondering worden gemaakt voor studenten die door middel van dit vak eventuele deficiënties willen wegwerken om te kunnen worden toegelaten tot een master Criminologie in Leiden.

Beschrijving

Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke criminologische thema’s die verband houden met daderschap van criminaliteit. Onder meer zal worden stilgestaan bij theorieën van daderschap, gevolgen van daderschap en maatschappelijke beeldvorming over daderschap.

De cursus bestaat uit 5 hoorcolleges en werkcolleges. Tijdens de hoorcolleges zal, onder meer aan de hand van de actualiteit, worden ingegaan op de voorgeschreven literatuur. Tijdens de werkcolleges wordt middels opdrachten dieper ingegaan op de studiestof en wordt er geoefend met tentamenvragen.

Daarnaast wordt er tijdens de cursus gewerkt aan een groepsopdracht in groepjes van drie studenten. De groepsopdracht betreft het maken van een factsheet over een zelfgekozen onderwerp binnen een van de cursusthema’s. Een factsheet dient antwoord te geven op de vraag “Wat iedereen zou moeten weten over [onderwerp]”. Je kunt je tijdens de eerste werkgroep van de cursus inschrijven voor het thema van je keuze; binnen dat thema bepaal je met je groepsgenoten het deelonderwerp van de factsheet. De factsheet wordt digitaal ingeleverd bij de docent, samen met een schriftelijke verantwoording voor de inhoud en de taakverdeling. Tijdens de werkgroep zal de factsheet in 5 minuten worden gepitcht aan de medestudenten, waarbij antwoorden centraal staan op de vraag “waarom staat deze informatie op de factsheet”. De medestudenten geven hierop feedback. Voor minorstudenten en andere studenten zonder aanwezigheidsplicht bij werkgroepen zal de pitch en peerfeedback digitaal plaatsvinden middels de module Pitch2Peer. Meer informatie over de eisen waaraan de factsheet moet voldoen inclusief voorbeelden van hoe deze opgemaakt kan worden, zal voor aanvang van de cursus in de Leidraad en op Blackboard te vinden zijn.

Dit vak maakt deel uit van de leerlijn Ontwikkeling en verklaring van criminaliteit.

Leerdoelen

Na afronding van het vak kunnen studenten:

 • belangrijke concepten gerelateerd aan daderschap uitleggen;

 • meetproblemen in onderzoek naar daderschap benoemen;

 • theorieën over daderschap beschrijven en toepassen (op een casus);

 • gevolgen van daderschap uitleggen op basis van wetenschappelijke inzichten;

 • beeldvorming rondom daders uitleggen en toepassen (op een casus);

 • eenvoudige tabellen en grafieken over daderschap interpreteren.

Rooster

Kies voor propedeuse.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent: dr. M. Sentse

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van de voorgeschreven literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Opdrachten over de voorgeschreven literatuur, welke t.z.t. via Brightspace bekend gemaakt worden.

 • Afhankelijk van de specifieke wensen en behoeften van minorstudenten, kunnen de docenten besluiten de aard en omvang van het werkgroeponderwijs aan te passen. Indien daartoe wordt besloten, zullen de betreffende studenten daarover tijdig worden geïnformeerd.

Spreekuren

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Eindtoets; schriftelijk tentamen bestaande uit open (essay)vragen. Het eindcijfer is het tentamencijfer mits aan de werkgroepverplichtingen naar behoren is voldaan (zie onderdeel ‘Werkgroepeisen’).

 • Het tentamen kan worden herkanst.

 • Groepsopdracht: een factsheet, die in de werkgroep of digitaal gepitcht zal worden. Dit zal, mede op basis van de bijbehorende schriftelijke verantwoording van de inhoud en onderlinge taakverdeling, individueel beoordeeld worden met Voldoende of Onvoldoende.

 • Bij Onvoldoende beoordeling van de groepsopdracht bestaat er een schriftelijke herkansingsmogelijkheid.

Werkgroepeisen

 • Eerstejaarsstudenten die onder het LLP-regime vallen zijn verplicht de werkgroepen bij te wonen en mogen maximaal één werkgroep missen om niet te worden uitgesloten van tentamendeelname. Voor deeltijd- en minorstudenten geldt deze verplichting niet.

 • Tijdens de werkgroepen wordt grondige voorbereiding van de opgegeven literatuur voorondersteld, waarover opdrachten worden gemaakt. Bij onvoldoende voorbereiding wordt de student als afwezig geregistreerd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en werkgroepen.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruikgemaakt van Brightspace. Voor informatie over aanmelden, klik hier.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Losse artikelen en boekhoofdstukken die t.z.t. beschikbaar worden gesteld via Brightspace.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

In deze cursus leren studenten theoretische inzichten toe te passen op de oorzaken, gevolgen en beeldvorming van daderschap. Deze inzichten vormen de basis waarop in latere vakken in de opleiding zal worden voortgeborduurd. Daarnaast bereidt het studenten voor op het toekomstig werk als criminologen binnen forensische en beleidsmatige settings. De volgende concrete vaardigheden zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Samenwerken

 • Pitchen

 • Kritisch denken

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), worden door het OIC aangemeld.

Deeltijdstudenten: deeltijdstudenten dienen zich te melden bij het secretariaat (criminologie@law.leidenuniv.nl)

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden secretariaat: 09.00-12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl