Studiegids

nl en

Inleiding Bestuursrecht

Vak
2019-2020

Let op: vanaf collegejaar 2019/2020 staat de digitale leeromgeving voor dit vak in Brightspace. Voor informatie over aanmelden, klik hier.

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.

Beschrijving

Het bestuursrecht bevat de regels die zien op de relatie tussen de overheid (in het bestuursrecht aangeduid met “bestuursorganen”) enerzijds en burgers en rechtspersonen anderzijds. Elke Nederlander krijgt vroeg of laat met toepassing van het bestuursrecht te maken. Burgers vragen vergunningen aan om te mogen bouwen of om een evenement te mogen organiseren, worden gestraft voor te hard rijden door middel van een bestuurlijke boete of willen in aanmerking komen voor een uitkering. Ook bijna elk bedrijf heeft voor zijn activiteiten wel één of meer vergunningen van de overheid nodig of kan een beroep doen op overheidssubsidies. Rechters moeten die regels toepassen in de vele bestuursrechtelijke geschillen die aan hen worden voorgelegd en beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen bij de overheid zijn dagelijks bezig met het opstellen van die regels en de bijstelling daarvan.
Het bestuursrecht houdt zich bezig met vragen als: Hoe komen bestuursorganen aan de bevoegdheid om besluiten te nemen die burgers eenzijdig binden? Wat kunnen burgers doen wanneer de overheid eenzijdig hun rechtspositie bepaalt en zij het daarmee niet eens zijn? Kan elke burger daartegen in het geweer komen of is de toegang tot de bestuursrechter beperkt?

In dit vak is het vertrekpunt steeds het algemene deel van het bestuursrecht, dat sinds 1994 vorm heeft gekregen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), en dat sindsdien voortdurend is uitgebouwd. Daarnaast is er natuurlijk oog voor het bestuursrecht dat is neergelegd in bijzondere wettelijke regelingen. In dit vak verwerft u grondig inzicht in de kernbegrippen uit de Awb: ‘bestuursorgaan’, ‘belanghebbende’ en ‘besluit’, die elk in aparte weken aan de orde komen. Ook de hoofdlijnen van het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming komen aan bod, waarbij aandacht wordt besteed aan voorprocedures (i.h.b. de bezwaarprocedure) en de rechterlijke procedure.

In dit vak worden verder enkele professionele vaardigheden ontwikkeld, zoals het gebruik van wetboeken en jurisprudentiebundels, het opzoeken van regelgeving en jurisprudentie via diverse databanken, in aansluiting op de training van deze vaardigheden in de Leiden Law Practices. Na het succesvol afronden van dit vak bent u in staat om de aard van bestuursrechtelijke problemen te signaleren en op te lossen.

Voor studenten die dit vak volgen in het kader van de bachelor Criminologie geldt dat dit vak deel uitmaakt van de leerlijn Recht, Beleid & Organisatie.

Leerdoelen

Doel van het vak: Het vak beoogt u een inleiding te geven in het bestuursrecht, met name door u in staat te stellen om a. de kernbegrippen van het bestuursrecht te definiëren en toe te passen, b. de geschreven en ongeschreven normen van het bestuurshandelen te benoemen en c. de begrippen van het bestuursprocesrecht (incl. voorprocedures) te definiëren en toe te passen.

Na afronding van het vak:

 • kunt u het onderscheid tussen het algemeen en bijzonder bestuursrecht benoemen;

 • kunt u kunt de kernbegrippen van het bestuursrecht, zijnde het bestuursorgaanbegrip, het besluitbegrip en het belanghebbendebegrip definiëren en op een eenvoudige bestuursrechtelijke casus toepassen;

 • kunt u uitleggen hoe bestuursbevoegdheden in het leven worden geroepen en worden overgedragen en kunt u herkennen of dit is gebeurd middels attributie, delegatie of mandaat;

 • kunt u uitleggen welke beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing zijn in een eenvoudige bestuursrechtelijke casus;

 • kunt u beoordelen hoeveel beslissingsruimte een bestuursorgaan heeft en wat de intensiteit van de toetsing door de bestuursrechter in dat geval is in een eenvoudige bestuursrechtelijke casus;

 • kunt u benoemen hoe het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming in de Algemene wet bestuursrecht is vormgegeven en welke rechtsmiddelen openstaan voor burgers tegen verschillende typen overheidshandelingen.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): Mw. mr. dr. A. Drahmann

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van de in het werkboek en op Brightspace per week aangegeven verplichte studiestof.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): worden later bekend gemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het zich door middel van zelfstudie eigen maken van de in het werkboek en op Brightspace per week aangegeven verplichte studiestof en voorbereiden van opgaven daarover.

Studiebegeleiding:
Wekelijks inloopspreekuur door werkgroepdocenten (vanaf tweede onderwijsweek)

 • Aantal à 1 uur: 6

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Geen, het betreft een mogelijkheid op individuele basis vragen voor te leggen aan een werkgroepdocent.

Tentamen: Q&A-sessie

 • Aantal à 1 uur: 1

 • Docent(en): werkgroepdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Geen, het betreft een mogelijkheid op individuele basis kort voor het tentamen nog vragen voor te leggen aan een werkgroepdocent.

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Toetsing

Toetsvorm(en) Schriftelijk tentamen, bestaande uit 30 meerkeuzevragen en een essayvraag. Bij de berekening van het cijfer tellen de meerkeuzevragen mee voor 80% en de essayvraag voor 20%.

Examenstof Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen is behandeld tijdens de hoorcolleges, de werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruikgemaakt van Brightspace. Voor informatie over aanmelden, klik hier.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • T. Barkhuysen, Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, Deventer: Kluwer, 2018 (achtste druk)

 • A.M.M.M. Bots en D.E. Bunschoten (red.), Staats- en bestuursrecht. Jurisprudentie 1849-2019, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2019 (zesde druk);

 • Een actuele wetteneditie: Kluwer Collegebundel 2019-2020 of Sdu Wettenbundel 2019-2020.

Werkboek:

 • Werkboek Inleiding bestuursrecht (studiejaar 2019-2020)

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), worden door het OIC aangemeld.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. mr. dr. A. Drahmann

 • Werkadres: Steenschuur 25, C1.09

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071-527 8917

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 8917

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl