Studiegids

nl en

Uitzonderlijk geweld: opsporing en vervolging

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Forensische Criminologie (Forensic Criminology) (zie ook OER).

Beschrijving

In het vak Uitzonderlijk geweld gaan we nader in op moord en doodslag; de meest gewelddadige vormen van crimineel gedrag. Het gaat immers om vormen van geweld met een voor het slachtoffer fatale afloop. Deze cursus gaat dieper in op (1) de prevalentie van fataal geweld, waarbij ook wordt stilgestaan bij manieren waarop incidenten van fataal geweld kunnen worden geclassificeerd (bijvoorbeeld op grond van kenmerken van het incident) alsmede (verklaringen voor) maatschappelijke trends in de prevalentie van fataal geweld, (verklaringen voor) trends in de prevalentie van fataal geweld; (2) de achtergronden van fataal geweld, waaronder de oorzaken en theoretische verklaringen; (3) mediaberichtgeving over moord- en doodslagzaken; specifieke typen fataal geweld, zoals (4) moord en doodslag in familieverband, en (5) meervoudige moord; en (6) de strafrechtelijke aanpak van fataal geweld, waaronder opsporing en strafrechtelijke vervolging na een incident van fataal geweld en preventie van fataal geweld, waarbij ook wordt ingegaan op factoren die de kans op een fatale afloop van een geweldsincident vergroten en strategieën om moord en doodslag te voorkomen. Gedurende de cursus komen verschillende theoretische beschouwingen aan bod.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt verschillende typen moord en doodslag en factoren die de kans op een fatale afloop van een geweldsincident vergroten (eventueel op basis van een concrete casus) identificeren en uitleggen;

 • U kunt trends in de prevalentie van moord en doodslag benoemen en verklaren;

 • U kunt mediaberichten over moord en doodslag kritisch analyseren en evalueren;

 • U kunt adequate en effectieve preventiestrategieën bij een bepaalde casus benoemen en uitleggen;

 • U kunt het opsporingsproces in moord- en doodslagzaken en opsporingstechnieken die hierbij worden gebruikt beschrijven;

 • U kunt een onderzoekspaper schrijven waarin zowel theoretische als empirische kennis worden toegepast op een specifieke casus.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): Mw. Dr. A.Q. Bosma, mw. J.V.O.R. Doekhie, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard, rubriek Rooster.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Wekelijkse inloopspreekuren; u dient zich van te voren aan te melden.

 • Gestructureerde zelfstudie; u dient zelfstandig de opgegeven studiestof te bestuderen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen;

 • Een essay (2000-2500 woorden);

 • Het schriftelijk tentamen en het essay dienen afzonderlijk voldoende te zijn (minimaal een 5,5);

 • Het eindcijfer wordt voor 70% bepaald door het schriftelijke tentamen en voor 30% door het essay.

 • Beide onderdelen kunnen worden herkanst. Bij een klein aantal aanmeldingen voor het schriftelijke tentamen kan worden besloten dadt dit hertentamen niet schriftelijk, maar mondeling wordt afgenomen. U wordt hiervan dan tijdig op de hoogte gesteld.

 • De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak deel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak is). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder 'Inschrijven vakken en tentamens'.

Inleverprocedures

 • Schriftelijke opdrachten worden via safe assign (Blackboard) ingeleverd

Examenstof

 • Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de via Blackboard opgegeven teksten en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplichte literatuur

Verplicht studiemateriaal zal tijdig via Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Arbeidsmarktvoorbereiding en studie(loopbaan)

De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden

 • Kritisch denken

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. Dr. A.Q. Bosma

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: via het secretariaat

 • Telefoon: 071 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl