Studiegids

nl en

Fiscaal-economisch beleid

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Bachelor Fiscaal Recht (zie ook OER)

In semester 2 van de Master Fiscaal Recht volgt u een ‘gebonden keuzevak’. U kiest verplicht uit één van de volgende opties: a. Belastingverdragen (23034071, vakbeschrijving onderstaand); óf b. Fiscaal-Economisch Beleid (23034072); óf c. een master BTW-vak van bepaalde zusterfaculteiten.

In verband met een evenwichtige verdeling van studenten over de verschillende vakken geldt het volgende. Indien het aantal inschrijvingen voor het vak Belastingverdragen of het vak Fiscaal-Economisch Beleid hoger is dan 50 is het maximum bereikt en behoudt de opleiding zich het recht voor om studenten die gekozen hebben voor één van deze vakken in te delen bij het andere vak. Hierbij geldt de volgorde van aanmelding van inschrijving (vol = vol): indien een werkgroep vol zit kunnen studenten zich bij het andere vak inschrijven.

Beschrijving

In dit vak leren deelnemers zelfstandig fiscale regels te analyseren in relatie tot sociaal-economische belangen en doelstellingen van overheidsbeleid. Het geldend (Nederlands en internationaal) belastingrecht dient daarbij als (bekend verondersteld) object van onderzoek. Studenten verwerven inzicht in de sociaal-economische doelstellingen en effecten van de voornaamste draagkrachtheffingen. Zij zijn in staat om hervormingen op het gebied van het belastingstelsel te evalueren.

Het vak wordt aangeboden in de vorm van capita selecta, die beogen een beter inzicht te geven in actuele vraagstukken op het terrein van het fiscaal-economische beleid en de toepassing daarvan. De deelnemers worden intensief begeleid door de docenten. In het collegejaar 2019-2020 worden de volgende thema’s uitgediept:

 1. Belasting en beleid; de economie van belastinghervormingen
 2. Afruil rechtvaardigheid-efficiency (box 1 en toeslagen)
 3. Evaluatie uitkomsten belastingpolitiek sinds 2001
 4. Economische analyse box 3
 5. Economische analyse box 2

De inhoud van het vak is gericht op de integratie van economische en fiscale vakken, het gaat daarbij om de toepassing van een economische analyse op de fiscale rechtsregels. Centraal in elk van de onderwerpen staat de afruil tussen draagkracht en economische efficiency. In dit vak wordt teruggegrepen op onderzoeksresultaten die tot stand zijn gekomen in het kader van de onderzoeksprogramma’s “Grenzen van Fiscale Soevereiniteit” en “Hervorming van Sociale Regelgeving”.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Dit vak beoogt een verdieping en actualisering van de kennis over het fiscaal-economisch beleid.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
1. U heeft diepgaande kennis van de actuele ontwikkelingen op het gebied van het fiscaal-economische beleid (i.h.b. de heffingen naar draagkracht).
2. U bent in staat om fiscaal-economische literatuur en bronnen te lezen en te begrijpen en in onderling verband te analyseren.
3. U bent in staat om zich, op basis van feiten en gegevens, en op basis van een verantwoorde en controleerbare afweging zelfstandig een analyse te maken over actuele thema’s op het vlak van het fiscaal-economische beleid.
4. U kunt uw eigen mening ten aanzien van vraagstukken op het gebied van het fiscaal-economische beleid onderbouwen en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.
5. U bent in staat om actief deel te nemen aan een (wetenschappelijk) debat op het gebied van het fiscaal-economisch beleid.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Naam docent: Dr. H. Vrijburg

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de te bestuderen literatuur is vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Naam docent: Dr. H. Vrijburg

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen literatuur. Inleveren schriftelijk werk; Voorbereiden en houden van referaten.

  • Het onderwijs vindt deels plaats in de vorm van hoorcolleges (5 x 2 uur), deels in de vorm van werkgroepen (5 x 2 uur). De op de hoorcolleges behandelde stof is van belang voor de uitwerking van de vraagstukken in de werkgroepen. Tevens behoort de collegestof tot de verplichte tentamenstof. Het volgen van de hoorcolleges en werkgroepen wordt zeer sterk aanbevolen. Tijdens de hoorcolleges worden de hoofdlijnen van de studiestof behandeld en tijdens de werkgroepen wordt er dieper ingegaan op de stof. De ervaring leert dat studenten die geen colleges en werkgroepen volgen een aanzienlijk lagere kans hebben om het tentamen te halen.
  • Het vak maakt gebruik van het optionele participantensysteem dat kan leiden tot een credit point op het uiteindelijke eindcijfer. Wanneer u deel wilt nemen aan het participantensysteem dient u zichzelf vooraf in te schrijven voor een werkgroep. Dat kan via Blackboard onder 'Aanmelden teams'. Indien u niet het participantensysteem wilt volgen, maar wel wilt deelnemen aan de werkgroep, klik dan op 'aanmelden' bij de werkgroep zonder participatie die u wilt gaan volgen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Tussentijds werk schriftelijk, via participantensysteem, zie uitleg Blackboard

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder ‘Inschrijven vakken en tentamens’.

Inleverprocedures

 • Wordt nader bekend gemaakt via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal Literatuur: De cursus wordt ondersteund door een digitale leeromgeving. De literatuur is zoveel als mogelijk downloadable samengebracht op de Blackboardsite van deze cursus.

Werkboek: Omvat studie-informatie, leesmateriaal, de richtlijnen bij het schrijven van een werkstuk en de organisatie van het onderwijs. Te raadplegen via de Blackboardsite van dit vak.

Reader: Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. H. Vrijburg

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 2.57

 • Bereikbaarheid: Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie of via een e-mail naar de docent.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het participantensysteem is van toepassing. Zie voor een toelichting daarover, de studentenpagina van de facultaire website.