Studiegids

nl en

Scriptie master fiscaal recht

Vak
2019-2020

Beschrijving

De masterscriptie is het sluitstuk van de opleiding. U doet individueel, zelfstandig, wetenschappelijk onderzoek naar een fiscaal-juridisch onderwerp. U dient te laten zien dat u – onder begeleiding – in staat bent een fiscaal vraagstuk of probleem te herkennen, in dat kader een vraag- of probleemstelling te formuleren, de stof kritisch te duiden en te analyseren, en beargumenteerd tot beantwoording van het vraagstuk en/of oplossing van het probleem te komen, mede met behulp van zelf gevonden regelgeving, jurisprudentie en literatuur. Kennis, theorie, inzicht en vaardigheden moeten op methodologisch verantwoorde wijze worden toegepast en mede via een kritische oordeelsvorming beargumenteerd tot uitdrukking worden gebracht in een helder wetenschappelijk betoog van 10.000 à 15.000 woorden (inclusief noten, exclusief literatuurlijst).

Leerdoelen Masterscriptie

Na afronding van de masterscriptie hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

Kennis
De student heeft een grondige beheersing van een deelonderwerp van het vakgebied.

Toepassen kennis en inzicht

  • De student is in staat met behulp van de kennis opgedaan uit literatuur, jurisprudentie en andere bronnen een relevante onderzoeksvraag (probleemstelling) te formuleren en deze op te splitsen in deelvragen.

  • De student is in staat zelfstandig de informatie te verzamelen en te selecteren die hij nodig heeft voor de beantwoording van zijn onderzoeksvra(a)g(en) (literatuur, regelgeving, jurisprudentie en relevante verdragen).

  • De student is in staat juridisch materiaal (wetenschappelijke literatuur, wetgeving, jurisprudentie, beleidsregels en dergelijke te begrijpen, diepgaand te analyseren en toe te passen op de beantwoording van zijn onderzoeksvra(a)g(en).

Oordeelsvorming

  • De student is in staat fiscaal-wetenschappelijke literatuur op waarde te schatten.

  • De student is in staat de verschillende feiten en meningen uit het door hem zelf gevonden materiaal tegen elkaar af te wegen en op deze manier te komen tot een beargumenteerde, verantwoorde afweging bij de beantwoording van zijn onderzoeksvra(a)g(en).

  • De student is in staat kritische, onafhankelijke, conclusies te trekken op basis van de resultaten van zijn onderzoek en deze in een breder kader te plaatsen.

Communicatie
De student is in staat zijn vraagstelling, onderzoek en conclusies – inclusief bronvermelding – te presenteren in de vorm van een helder, leesbaar en gestructureerd betoog dat voldoet aan de eisen van het fiscaal-wetenschappelijk onderzoek.

Masterscriptie Fiscaal recht

Verplichte literatuur: L.J.A. Pieterse, Fiscale methodologie. Over de kunst van het schrijven van papers en scripties, Den Haag: Boom juridisch 2018. Zie ook https://www.bju.nl/juridisch/catalogus/fiscale-methodologie-3-2018#
Meer informatie over de Masterscriptie is te vinden op de Blackboardsite van Fiscaal recht onder Masterscriptie Fiscaal recht (1920)

Facultaire scriptiehandleiding

In de facultaire scriptiehandleiding staat beschreven wat er van je wordt verwacht bij het schrijven van de scriptie en welke begeleiding jij kunt verwachten van je scriptiebegeleider.

Meer informatie over de eisen van de Masterscriptie kan worden nagelezen in het OER Master Fiscaal