Studiegids

nl en

Tax Management

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Bachelor Fiscaal Recht (Zie ook OER).

Beschrijving

Bij het vak Tax Management wordt ingegaan op de herleiding van de fiscale jaarrekening vanuit de vennootschappelijke jaarrekening, waarbij aandacht wordt besteed aan de soorten verschillen tussen beide jaarrekeningen en de gevolgen hiervan voor de vennootschappelijke jaarrekening. Aandacht wordt besteed aan de fiscale positie en het tax controle framework, waarbij begrippen als acute en latente belastingen , verliesverrekening en fiscale risico’s worden behandeld. Ook het onderscheid tussen de balans- en de resultaatbenadering als uitgangspunt voor de berekening van latente belastingen wordt besproken. Verder krijgen actuele onderwerpen zoals Horizontaal toezicht, De Wet Samenval en De Verkorte Winstaangifte een plaats binnen het vak. Ook wordt de invloed van de toepassing van IFRS op de vennootschappelijke en de fiscale winstbepaling besproken.

Leerdoelen

Doel van het vak: De academisch gevormde fiscalist zal in de praktijk veelvuldig in aanraking komen met de bedrijfseconomische en juridische comptabele aspecten van de vennootschappelijke en de fiscale jaarrekening, de aangifte vennootschapsbelasting en de daarmee samenhangende onderwerpen. Het vak Tax Management bereidt kandidaten hierop voor.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

Leerdoelen inhoud:

 1. U heeft inzicht in de herleiding van de fiscale jaarrekening vanuit de vennootschappelijke jaarrekening en bent in staat de daarbij voorkomende soorten verschillen met hun gevolgen voor de jaarrekening te duiden;
 2. U heeft inzicht in de bepaling van de fiscale positie van de onderneming in de vorm van een extra-comptabele, vermogensbepalende balans;
 3. U heeft inzicht in de verrekening van fiscale verliezen;
 4. U heeft inzicht in de problematiek omtrent de opzet van een tax control framework met de vastlegging van de bijbehorende fiscale risico’s.

Leerdoelen vaardigheden: Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 1. U bent in staat om de verwerking van winstbelasting in de jaarrekening te beoordelen vanuit een algemeen (fiscaal) juridisch en bedrijfseconomisch oogpunt;
 2. U bent in staat met de verworven kennis actuele fiscale onderwerpen, voor zover van invloed op de vennootschappelijke en fiscale jaarrekening, te duiden.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal á 2 uur: 5;

 • Namen docenten: drs. H.S.J. Bos (coördinator) en docent Mr M. Rabenort;

 • Voorbereiding door studenten: Het bestuderen van de in de planning( rooster) opgenomen literatuur of artikelen;

 • Inzet Blackboard: Onder het vak Tax Management vanaf 1 week voor aanvang eerste college.

Werkgroepen

 • Aantal á 2 uur: 5;

 • Namen docenten: drs. H.S.J. Bos (docent en coördinator) en Mr. M. Rabenort (gastdocent);

 • Voorbereiding studenten: Het maken van de respectievelijke opgaven uit de voorgeschreven literatuur;

 • Inzet Blackboard: Onder het vak Tax Management vanaf 1 week voor aanvang eerste college.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Voordrachten gastdocenten van de overheid en/of uit het bedrijfsleven. Afhankelijk van specifieke onderwerpen tijdens de collegeperiode kunnen hoor/werkcolleges worden aangeboden.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijke tentamen

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of de studentensite onder 'Inschrijven vakken en tentamens'.

Inleverprocedures Geen.

Examenstof

 • Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur inclusief de actuele vakpublicaties / artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege (ook van gastdocenten) en werkgroep en verder door middel van blackboard verstrekte actuele artikelen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Literatuur:
  • Syllabus winstbelasting 2018 – 2019;
  • Extra materiaal om het denkproces noodzakelijk voor oplossing van de complexiteit van de opgaven te vergroten;
  • Actuele vakpublicaties (via Blackboard bekendgemaakt);
  • Van Vennootschappelijke naar Fiscale jaarrekening. Zicht op de belastingdruk in de jaarrekening, Witjes, Agema, AW Uitgevers, 2e druk,ISBN 978-94-90957-15-5.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Wordt via Blackboard bekendgemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: drs. H.S.J. Bos;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden;

 • Bereikbaarheid: Op afspraak en per e-mail;

 • E-mail: h.s.j.bos@law.leidenuniv.nl.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken;

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

 • Openingstijden: Elke werkdag uitgezonderd woensdag 9.00 – 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851;

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Geen.