Studiegids

nl en

Scriptie Jeugdrecht

Vak
2019-2020

Beschrijving

Het onderzoek voor en het schrijven van de masterscriptie Jeugdrecht is gelijkelijk verdeeld over het eerste en het tweede semester. In het kader van de masterscriptie Jeugdrecht worden er zowel in het eerste als in het tweede semester onderwijsbijeenkomsten georganiseerd.

Leerdoelen Masterscriptie

Na afronding van de masterscriptie kunt u:

  • met behulp van de kennis opgedaan uit literatuur, jurisprudentie en andere bronnen een relevante onderzoeksvraag (probleemstelling) formuleren en deze opsplitsen in deelvragen;

  • zelfstandig informatie verzamelen en selecteren die nodig is voor de beantwoording van uw onderzoeksvra(a)g(en) (literatuur, regelgeving, jurisprudentie).

  • juridisch materiaal (wetenschappelijke literatuur, wetgeving, jurisprudentie) begrijpen, diepgaand te analyseren en toepassen ter beantwoording van uw onderzoeksvra(a)g(en).

  • juridisch-wetenschappelijke literatuur op waarde te schatten.

  • de verschillende feiten en meningen uit het door uzelf gevonden materiaal tegen elkaar afwegen en op deze manier komen tot een beargumenteerde, verantwoorde afweging bij de beantwoording van uw onderzoeksvra(a)g(en).

  • kritische, onafhankelijke, conclusies te trekken op basis van de resultaten van uw onderzoek en deze in een breder kader kunnen plaatsen.

  • de vraagstelling, het onderzoek en de conclusies – inclusief bronvermelding – presenteren in de vorm van een helder, leesbaar en gestructureerd betoog dat voldoet aan de eisen van het juridisch-wetenschappelijk onderzoek.

Onderwijsvorm

  • Scriptielab bestaande uit 4 à 5 interactieve bijeenkomsten van 2 uur waarin studenten handvatten krijgen aangereikt om een onderzoeksvraag te ontwerpen en een onderzoeksopzet te schrijven. Het onderwijs is interactief en geeft veel ruimte voor feedback en peer review.

  • Docent(en): Mevr. mr. K.A.M. van der Zon, mevr. mr. A.E.J. Satink en mevr. dr. mr. K.F.M. Klep.

NB Voor het onderdeel “scriptielab” wordt geen afzonderlijk cijfer gegeven, er wordt alleen een eindcijfer gegeven voor de scriptie in haar geheel.

Meer informatie over de masterinscriptie

In de facultaire scriptiehandleiding staat beschreven wat er van je wordt verwacht bij het schrijven van de scriptie en welke begeleiding jij kunt verwachten van je scriptiebegeleider. Daarnaast bestaat er voor de afstudeerrichting Jeugdrecht nog een aparte scriptieleidraad en Blackboardomgeving. Zie voor meer informatie de Blackboardomgeving ‘Masterscriptie Jeugdrecht’.

Ten slotte, ook in de Onderwijs- en examenregeling (OER, zie de artikelen) en in de Regels&Richtlijnen Tentamens en Examens (R&R, zie bv. de artikelen ) zijn bepalingen over de masterscriptie opgenomen.

Contact

Voor algemene vragen over de masterscriptie Jeugdrecht of over de scriptielab-bijeenkomsten kunt u terecht bij de scriptiecoördinator mw. mr. A.E.J. Satink. U kunt haar het beste bereiken via de e-mail: a.e.j.satink@law.leidenuniv.nl