Studiegids

nl en

Arbeidsovereenkomstenrecht

Vak
2019-2020

NB. Het vak Arbeidsovereenkomstenrecht is ook in het programma van de master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Civiel recht opgenomen als profileringsvak.

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Met het vak arbeidsovereenkomstenrecht maakt de master Arbeidsrecht een aanvang. Dit vak kan ook worden gevolgd door studenten van de afstudeerrichting Civiel recht. Het vak arbeidsrecht in de bachelorfase geeft een overzicht van de diverse onderdelen van en grondbeginselen in het arbeidsrecht. In het mastervak arbeidsovereenkomstenrecht wordt met de studenten die in de bachelorfase hebben kennisgemaakt met het sociaal recht verder en vooral diepgravender ingegaan op het recht met betrekking tot de arbeidsovereenkomst. Het sociale zekerheidsrecht komt kort aan de orde waar dit raakvlakken hiermee heeft (ontslag en WW, loonbetaling, re-integratie en ziekte).
In dit vak wordt een handboek over de arbeidsovereenkomst bestudeerd. Door middel van een voor elke werkgroepbijeenkomst schriftelijk uit te werken casus wordt u gestimuleerd zelf een oplossing aan te dragen voor een juridische probleemstelling. Van u wordt verwacht dat u een inbreng heeft in de discussie in de werkgroep.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • Waar u in de bachelorfase o.a. wordt geacht om de eigen kenmerken, logica en dynamiek van het arbeids(overeenkomsten)recht te kunnen benoemen, wordt in deze cursus van u gevraagd dat u zelfstandig kunt reflecteren en een beargumenteerd standpunt in kunt nemen in een discussie over een deelonderwerp uit het arbeidsovereenkomstenrecht.

 • U bent in staat om arbeidsrechtelijke uitgangspunten (ongelijkheidscompensatie, gradaties van dwingend recht) op casuïstiek toe te passen. U kunt hierbij actuele ontwikkelingen betrekken en problematiseren.

 • Met de door u reeds vergaarde voorkennis van het publiek- en privaatrecht, bent u in staat om elementen uit deze rechtsgebieden te herkennen in het arbeids(overeenkomsten)recht, te beschrijven wat hun onderlinge samenhang is en in concrete casus te benoemen welk (integratieve-) toetsingskader van toepassing is;

 • U bent in staat om de verschillende vormen van arbeidscontracten te herkennen en kunt die verschillende verschijningsvormen onderscheiden en kwalificeren en de consequenties daarvan te beschrijven, d.w.z. de kernverplichtingen van de werkgever en werknemer gedurende de looptijd van het contract en bij en na het beëindigen ervan.

 • Uit de opgegeven literatuur, wet- en regelgeving en jurisprudentie kunt u zelfstandig juridische schema’s afleiden en toepassen in complexe casus. Daarbij wordt niet alleen verwacht dat u uw kennis vergroot op het gebied van relevante wetgeving en jurisprudentie. Ook dient u in staat te zijn om verbanden aan te brengen tussen de diverse onderdelen van de stof, aangeleverde informatie kritisch te beoordelen, tegenstrijdigheden te benoemen en indien gevraagd hier op abstract niveau over te discussiëren.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent: Prof. mr. S.F. Sagel

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering opgegeven literatuur, wet- en regelgeving en jurisprudentie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent: Mw. mr. M.A. Schneider

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering opgegeven literatuur, wet- en regelgeving en jurisprudentie alsmede wekelijks op schrift uitwerken van uitgereikte casus.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Afsluitend tentamen (open vragen aan de hand van casus)

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder ‘Inschrijven vakken en tentamens’.

Inleverprocedures
Geen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • W.H.A.C.M. Bouwens& R.A.A. Duk , Arbeidsovereenkomstereenkomst, Deventer: Wolters Kluwer 26e druk 2018

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving sociaal recht, Den Haag: Boom juridische uitgevers 1e druk 2018/2019

 • B. Barentsen & M.Y.H.G. Erkens, Arresten arbeidsrecht , Den Haag: Boom juridische uitgevers 3e druk 2019 (binnenkort beschikbaar)

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: M.A. Schneider

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B1.22

 • Bereikbaarheid: Op afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7713 (secretariaat)

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: 9.00u-17.00u

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7713

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl