Studiegids

nl en

Internationaal en Europees arbeidsrecht

Vak
2019-2020

Let op: OVERGANGSREGELING
Dit vak wordt met ingang van het studiejaar 2019/20 in het tweede semester gegeven in plaats van in het eerste semester. Voor degenen die eerder dan september 2019 instroomden in de Arbeidsrechtmaster geldt een overgangsregeling. Zij kunnen dit collegejaar het vak ook in het eerste semester volgen, vanaf 17 oktober. Begin september zal via u-mail en BlackBoard een inventarisatie van de belangstelling plaats vinden. Via BlackBoard zal uiterlijk 17 september het rooster beschikbaar gesteld worden, net als informatie over de methode van aanmelding.
Deze overgangsregeling geldt niet ook voor degenen die de master aanvangen in september 2019. Zij hebben dus niet de keuze het vak al in het najaar te volgen.

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

In de andere vakken komen internationale aspecten van het arbeidsrecht al aan bod, maar in dit vak wordt de internationale en Europese dimensie ook afzonderlijk belicht.

Aan bod komen internationale normverdragen (Conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), Europees Sociaal Handvest) en het door internationale organisaties uitgeoefende toezicht op de naleving daarvan. Ook de OESO-Richtlijnen en SER-IMVO Convenanten zijn onderdeel van het internationale deel van dit vak. Aandacht wordt besteed aan handhaving van elementaire eisen aan veilige en verantwoorde arbeidsomstandigheden in een globaliserende economie. Daarom zal ook de invloed van regels inzake internationale handel en maatschappelijk verantwoord ondernemen aan bod komen.

Wat het Europese arbeidsrecht betreft wordt allereerst ingegaan op de oorsprong en de ontwikkeling van het Europese Sociale Beleid, in het bijzonder het Europese arbeidsrecht. Wat is Europees arbeidsrecht, wat is de historische achtergrond en wat is het Europese Sociale Model? Wat is de Europese visie voor het arbeidsrecht? Daarbij kijken we onder andere naar de Europese werkgelegenheidsstrategie en de Pijler voor sociale rechten. Vervolgens wordt ingegaan op de relatie tussen het Europese arbeidsrecht en het nationale arbeidsrecht, hoe zit het met de doorwerking van de Europese richtlijnen op het gebied van arbeidsrecht en wat is de invloed van de Europese sociale grondrechten op het nationale arbeidsrecht? De doorwerking wordt bestudeerd aan de hand van een casus op het gebied van gelijke behandeling. Ten slotte wordt stilgestaan bij de zogenoemde conflict- of aanwijsregels van de EU. De kern van de EU is een interne markt bestaande uit vrij verkeer van goederen, kapitaal, personen en diensten. Een van de gevolgen van het vrij verkeer is dat er meerdere rechtsstelsels van toepassing kunnen zijn en meerdere rechters bevoegd zouden kunnen zijn om kennis te nemen van een geschil. In Brussel 1bis en Rome 1 heeft de EU aparte regels opgenomen hoe daarmee om te gaan in geval van grensoverschrijdende arbeid. De detacheringsrichtlijn heeft daar weer bijzondere regels over opgenomen. Aan de hand van een casus worden deze regels verkend.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Dit vak verschaft studenten een overzicht van het internationale en Europese arbeidsrecht en de handhaving daarvan (structuur/organisatie en fundamentele arbeidsnormen, ILO en doorwerkingsmechanismen van EU-recht in nationaal arbeidsrecht).

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:

 • nationaal recht en nationale praktijken toetsen aan internationale normen (fundamentele arbeidsnormen en EU-recht);

 • niveaus van verbindendheid van internationale regelingen m.b.t. EU arbeidsregels, fundamentele arbeidsnormen te onderscheiden en toe te passen;

 • juridische vraagstukken met internationale aspecten te analyseren en gemotiveerd op te lossen;

 • internationale bronnen te interpreteren.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mr. dr. M.Y.H.G. Erkens en prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mr. dr. M.Y.H.G. Erkens en mr. dr. B.P. ter Haar

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof, maken opdrachten

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen aan de hand van casus.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder ‘Inschrijven vakken en tentamens’.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving Sociaal Recht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Blackboard)

 • Aanvullend materiaal dat via Blackboard ter beschikking wordt gesteld.

Werkboek
Geen.

Reader
1. Internationaal Arbeidsrecht
2. Europees Arbeidsrecht

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinatoren: Mw. mr. dr. M.Y.H.G. Erkens (internationaal deel) en mw. mr. dr. B.P. ter Haar (Europees deel)

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden (kamer B1.24)

 • Telefoon: 071 527 7073 of 7713

 • E-mail: m.y.h.g.erkens@law.leidenuniv.nl (internationaal deel) en b.p.ter.haar@law.leidenuniv.nl (Europees deel)

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, B1.11

 • Openingstijden: ma t/m vrijdag 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 31 71 527 7713

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl