Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Privatissimum: Burgerlijk Recht

Vak
2019-2020

Let op: bij dit vak wordt geen avondonderwijs aangeboden.

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

U maakt binnen het kader van het thema van het privatissimum tijdens de cyclus een aantal schriftelijke opdrachten en houdt een mondelinge presentatie (referaat). U wordt daarbij uitgedaagd om een civielrechtelijk thema van alle kanten te bestuderen en om kritisch te reflecteren op dit deelgebied van het civiele recht.

Leerdoelen

Doel van het vak: Doel van het vak is: het aanleren van voor de rechtspraktijk noodzakelijke onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Daarnaast dragen de verschillende door u te maken opdrachten bij aan verdieping van uw kennis van en inzicht in de verschillende vermogensrechtelijke deelterreinen. Het gaat hier in het bijzonder om het zelfstandig kunnen:

 • onderkennen en verwoorden van de problemen en (rechts)vragen;

 • verrichten van onderzoek naar en selecteren van kenbronnen (regelgeving, literatuur en rechtspraak), nationaal zowel als internationaal;

 • toepassen van het aan verschillende – fysieke en digitale – bronnen ontleende materiaal op vragen die zich in de rechtspraktijk aandienen;

 • vormen van een eigen, beredeneerd oordeel over rechtskwesties;

 • doen van verslag – in woord en geschrift – van de onderzoeksresultaten met verantwoording van de hierbij gebruikte rechtsbronnen;

 • houden van een helder, compact en gestructureerd betoog en het verdedigen van het hierin ingenomen standpunt tegen de hiertegen ingebrachte bedenkingen.

Na afronding van het vak heeft men de volgende kwalificaties verworven:

 • U beschikt over een grondige kennis van en een behoorlijk inzicht in het deelterrein van het vermogensrecht dat centraal stond in het privatissimum.

 • U bent in staat juridische problemen op te lossen, uw weg te vinden in en om te gaan met de verschillende nationale en internationale kenbronnen van het recht, ook de digitale.

 • U bent in staat tot probleemanalyse, tot het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, en tot het bedenken van creatieve oplossingen; u bezit praktische en theoretische onderzoeksvaardigheid en kunt onderzoeksresultaten helder, kernachtig, compact en in logische samenhang presenteren in woord en geschrift, met verantwoording van de gebruikte rechtsbronnen.

 • Ten slotte maken debat- en spreekvaardigheid deel van uw bagage uit.

Rooster

Het privatissimum wordt gegeven in de periode februari-april 2020. Iedere week zijn er twee keer twee contacturen. Voor deelname aan het vak dient u zich begin januari 2020 aan te melden via het webformulier op de Blackboard-omgeving Master Civiel Recht. U dient zich tevens aan te melden voor de Blackboard-omgeving Privatissimum: Burgerlijk Recht. De indeling (wie zit in welke groep) wordt kort voor de start van dit onderwijsonderdeel bekend gemaakt via de Blackboard-omgeving Privatissimum: Burgerlijk Recht.

Onderwijsvorm

hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: docenten van de sectie Burgerlijk recht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Geen.

 • Aanwezigheid tijdens het hoorcollege is verplicht.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 14

 • Namen docenten: docenten van de sectie Burgerlijk recht.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wekelijks vakinhoudelijke opdrachten waarvoor bibliotheekstudie vereist is en uitwerking in een werkstuk of referaat. Daarnaast kan het beoordelen van elkaars werkstuk of referaat deel uitmaken van de taken. De voorbereiding wordt ingeschat op ongeveer 4 dagen per week.

 • Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten is verplicht.

Andere onderwijsvorm(en)

 • zoals lezingen, kantoorbezoeken of excursies, kunnen deel uitmaken van het programma.

 • Omdat dit doorgaans aan werkgroepen is gekoppeld, worden studenten hierover tijdens die sessies geïnformeerd.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het maken van schriftelijke opdrachten (4) en het houden van een referaat (1) (deeltoetsen), die alle meetellen voor 18% = in totaal 90%. Participatie tijdens de onderwijsbijeenkomsten telt ook als deeltoets mee (10%) voor het eindcijfer. Onvoldoende deelcijfers kunnen niet herkanst worden, maar wel gecompenseerd worden met voldoende deelcijfers tot een voldoende eindcijfer.

Inleverprocedures Wekelijks aan het begin van de bijeenkomst. In print en op Blackboard via Turnitin.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Enroll jezelf voor deze Blackboardomgeving (vanaf medio december 2019 beschikbaar):

 • Ga naar Blackboard en log in met je universiteitsaccount;

 • Kies voor Courses en kies voor Faculteit der Rechtsgeleerdheid;

 • Vul in: Privatissimum Burgerlijk Recht:

 • Vink het vakje “Search entire catalogue” aan;

 • Klik op Go;

 • Kies vervolgens voor de omgeving Privatissimum Burgerlijk Recht 2019-2020 en klik op enroll.

Meld je daarnaast op vergelijkbare wijze aan voor de algemene Blackboard-omgeving Master Civiel Recht van het huidige studiejaar. Hier vind je veel informatie die je nodig hebt voor je studie. Bijvoorbeeld mededelingen over de wijze waarop je je moet inschrijven voor een vak dat begint aan het begin van het semester. Ook mededelingen over onverwachte wijzigingen of over de masterscriptie worden gedaan via deze omgeving.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal Literatuur:

 • De meest recente versie van: Leidraad voor juridische auteurs, Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties, Deventer: Kluwer

Werkboek: Geen.

Reader:

 • Onderzoeks-, schrijf- en presentatievaardighedensyllabus Master Civiel recht (te vinden op de Blackboard-omgeving Master Civiel Recht en op de Blackboard-omgeving Privatissimum: Burgerlijk Recht).

 • Leidraad Privatissimum Master Civiel Recht (te vinden op de Blackboard-omgeving Privatissimum: Burgerlijk Recht).

 • Enkele docenten hanteren daarnaast een reader met daarin materiaal dat gedurende de cursus zal worden gebruikt; andere docenten delen wekelijks een opdracht uit.

Aanmelden

De aanmelding geschiedt door middel van een digitaal inschrijfformulier. Begin januari 2020 wordt dit formulier op de Blackboard-omgeving Master Civiel Recht geplaatst.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Civiel recht

 • Afdeling: Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: 9.30 – 13:30uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7381

 • E-mail: mastercivielrecht@law.leidenuniv.nl