Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Transnationaal vermogensrecht

Vak
2019-2020

Let op: bij dit vak wordt geen avondonderwijs aangeboden.

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Het Nederlandse vermogensrecht is op allerlei manieren verstrengeld met andere rechtsstelsels. Hierbij is te denken aan internationale verdragen (zoals EVRM en Weens Koopverdrag), maar ook aan een aanzienlijk aantal Europese richtlijnen (vooral op het terrein van de consumentenbescherming) en aan de verschillende sets “principles” die tot ontwikkeling zijn gebracht (bijvoorbeeld de Principles of European Contract Law). Het vak Transnationaal vermogensrecht brengt deze dimensies in kaart. De aandacht gaat met name uit naar het terrein van het contractenrecht, waar de verstrengeling van nationaal, trans- en internationaal recht zich in het bijzonder doet gevoelen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het Nederlandse vermogensrecht bevindt zich niet op een eiland, maar is op allerlei manieren verstrengeld met andere rechtsstelsels. Doel van het vak Transnationaal vermogensrecht is deze dimensies in kaart te brengen.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:

 • U bent doordrongen geraakt van de verwevenheid van het nationale recht met andere rechtsstelsels en van de vele aspecten die deze verwevenheid rijk is. Daardoor bent u niet alleen bedacht op de toepasselijkheid en relevantie van trans- en internationale regelstelsels bij het oplossen van casusposities, maar bent u bovendien in staat het gewicht van de nationale oplossingen te relativeren, en wordt u nader vertrouwd met het overdenken en benutten van niet-nationale argumenten, overwegingen en aanknopingspunten.

 • Voorts bent u in staat om de uitwerking van Transnationale invloeden op de leerstukken die in dit vak aan de orde komen te beschrijven en te beoordelen.

Rooster

Zie de opleidingspagina op de facultaire website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. mr. Jac. Hijma

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van voorgeschreven wetgeving, literatuur en jurisprudentie uit de syllabi.

Werkgroepen
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met essay-vragen (eindtoets).

 • Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder 'Inschrijven vakken en tentamens'.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte wetgeving, literatuur en jurisprudentie alsmede hetgeen behandeld is tijdens het hoorcollege.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Geen.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Transnationaal Vermogensrecht 2019-2020

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

Geen inschrijving nodig.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag, van 9.30 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7381

 • E-mail: mastercivielrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.