Studiegids

nl en

Rechtstheorie en het internationaal publiekrecht

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Het vak Rechtstheorie en het Internationaal Publiekrecht biedt een rechtsfilosofische reflectie op het internationaal publiekrecht. Vertrekkend vanuit het voor het internationaal recht fundamentele concept van staatsoevereiniteit worden steeds wisselende rechts- en politiek-filosofische vraagstukken binnen het Internationaal Publiekrecht besproken. De focus zal daarbij liggen op Internationaal Publiekrecht en (supranationale) democratie. Daarbij worden zowel moderne als klassieke teksten besproken in een nauwe samenhang tussen onderwijs en onderzoek.

Leerdoelen

Doel van het vak: Doel van het vak Rechtstheorie en het Internationaal Publieksrecht is dat u inzicht verkrijgt in de filosofische en rechtstheoretische grondslagen van het internationaal publiekrecht en deze verworven kennis kunt toepassen in een kritisch essay over de tijdens de colleges besproken onderwerpen.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven: Aan het einde van het vak bent u in staat het internationaal publiekrecht te begrijpen vanuit achterliggende filosofische concepties, alsmede de huidige ontwikkelingen in dit recht te duiden en te evalueren met behulp van deze concepties. Meer in concreet gaat het om de volgende leerdoelen:

 • U heeft kennis en begrip van de juridische aspecten van staatssouvereiniteit;

 • U heeft kennis en begrip van de filosofische en morele aspecten van staatssouvereiniteit;

 • U heeft kennis en begrip van ontwikkelingen die het concept van staatssouvereiniteit ter discussie stellen;

 • U heeft kennis en begrip van de vraagstukken die spelen rondom (supranationale) democratie en het Internationaal Publiekrecht;

 • U heeft kennis en begrip van de voor de kwestie van (supranationale) democratie en het Internationaal Publiekrecht relevante instituties zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie;

 • U bent in staat uw kennis inzake een van genoemde onderwerpen toe te passen door middel van het schrijven van een eindpaper waarin de verschillende aspecten en redeneringen aan de hand van een probleemstelling uiteen worden gezet.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges Geen.

Werkgroepen Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: hoorcolleges/werkgroepen

 • Aantal à 4 uur per week: combinatie van hoor- en werkcollege gedurende 5 weken.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: bestudering van de voorgeschreven studiestof en het innemen en verdedigen van standpunten t.b.v. groepsdiscussies.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Het schrijven van een paper van 5000 woorden na afloop van het vak. In het paper wordt de onderzoeksvraag of probleemstelling beargumenteerd beantwoord aan de hand van de bespreking van een specifiek volkenrechtelijk leerstuk of thema (dat tijdens de colleges aan bod is gekomen ) en in het licht van zowel een juridisch als rechts- en politiek-filosofisch perspectief. Voor degenen die hun paper niet binnen de vastgestelde termijn inleveren, dan wel een onvoldoende hiervoor behalen, bestaat een herkansingsmogelijkheid. In het eerste geval wordt met de docent een afspraak gemaakt en een inlevertermijn bepaald om over een van de vastgestelde onderwerpen het paper te schrijven. In het tweede geval dient de student het paper te herschrijven en het door de docent aangebrachte commentaar te verwerken waarbij de herziene versie binnen twee weken na teruggave van het oorspronkelijke paper dient te worden ingeleverd.

Inleverprocedures Na afloop van het vak wordt het paper op een tevoren vastgestelde datum ingeleverd.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal Literatuur:

De op Blackboard geplaatste literatuur.

Werkboek: Geen.

Reader: Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. dr. B.R. Rijpkema

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A3.32

 • Telefoon: 071 - 527 72 29

 • E-mail: b.r.rijpkema@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, kamer A3.19

 • Openingstijden: maandag t/m donderdag van 09.00 - 16.30 uur en vrijdag van 08.30 - 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 75 48

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl