Studiegids

nl en

Capita Selecta Ondernemingsrecht

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak Capita Selecta Ondernemingsrecht staat in het teken van de verdieping in het leerstuk Bestuurdersaansprakelijkheid. Ondernemingen zijn van fundamenteel belang voor onze economie. Ondernemingen zijn bij uitstek het middel om waardecreërende activiteiten te ontplooien ten behoeve van de stakeholders van de onderneming of voor de samenleving als geheel. De wet en statuten kennen bestuurders bevoegdheden toe om leiding te geven aan ondernemingen. Een cruciaal kenmerk van het Nederlandse ondernemingsrecht is marginale toetsing van bestuurlijk handelen. Die marginale toetsing houdt in beginsel in dat een bestuurder niet te snel persoonlijk aansprakelijk gehouden mag worden.
De thema’s die bij CSO aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en van leden van een executive committee, de enquêteprocedure als opmaat naar bestuurdersaansprakelijkheid, het bijzondere karakter van ondernemen in de semipublieke sector, aansprakelijkheid binnen concernverhoudingen, aansprakelijkheid in samenwerkingsverbanden die geen rechtspersoonlijkheid hebben (personenvennootschappen), joint ventures, de positie van de bestuurder-trustkantoor en de rol van governance codes en codes of conduct voor ondernemen en het vaststellen van aansprakelijkheid.

Leerdoelen

Doel van het vak: Doel van het vak Capita Selecta Ondernemingsrecht is deelnemers inzicht te geven in de bijzondere leerstukken rondom bestuurders-aansprakelijkheid. Na afronding van het vak hebben de deelnemers de volgende kwalificaties verworven:

 • Grondige kennis van en inzicht in de wisselwerking tussen de gebruikte ondernemingsvorm en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheidsrisico's;

 • Vaardigheid om de regelgeving en rechtspraak over de wisselwerking tussen de gekozen of verplicht gestelde ondernemingsvorm en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheidsrisico's te analyseren en toe te passen;

 • Vaardigheid om juridisch advies te geven en deel te nemen aan het maatschappelijk debat over rechtsvorm en aansprakelijkheidsrisico's.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Gecombineerde hoorcolleges/werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: mr. C. de Groot en mr. W.Y. Hu.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiding van de gecombineerde hoorcolleges/werkgroepen, met het doel te kunnen deelnemen aan de discussie.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Een schriftelijk (digitaal) af te nemen tentamen (100 punten) (eventueel bij de herkansing een mondeling tentamen in geval van weinig herkansers);

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder 'Inschrijven vakken en tentamens'.

Examenstof Tot de examenstof behoort de verplichte (Nederlandse en Engelstalige) literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal Wordt nader bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. C. de Groot

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: per e-mail

 • E-mail: CSO@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag 9.00-13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7235

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.