Studiegids

nl en

Reflection on Science

Vak
2019-2020

Periode

Maandag 25 november t/m vrijdag 20 december 2019.

Beschrijving

‘Reflection on Science’ (REOS) is een blok gericht op academische vorming om te leren reflecteren op biomedisch onderzoek en de producten van onderzoek. Hierbij gaat het niet zozeer om het biomedische standpunt, maar om een visie te ontwikkelen vanuit een breder perspectief, gebaseerd op wetenschapsfilosofie, -geschiedenis, en -sociologie. REOS reikt de benodigde instrumenten aan door biomedische onderwerpen vanuit de genoemde gebieden te presenteren en bediscussiëren. Het startpunt van REOS zijn dilemma’s in hedendaags biomedisch onderzoek, die leiden tot maatschappelijke vragen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Een voorbeeld van zo’n vraag is: Mag je prenatale genetische tests gebruiken voor een beslissing wel of geen abortus? De drie dilemma’s gaan over de grenzen van biomedisch onderzoek. De dilemma’s worden vanuit vier wetenschapsfilosofische thema’s, die voor de Biomedische Wetenschap van belang zijn, toegelicht en besproken. Deze thema’s zijn: standaardbeeld van wetenschap; epistemologie (‘kennisleer’)/ontologie (‘zijnsleer’); wetenschappelijk wereldbeeld; symbolische orde.

Doel

De student:

  • kent de volgende basisbegrippen uit de wetenschapsfilosofie omschrijven: kennis; waarheid en verschillende vormen daarvan; justified true belief; realisme-antirealisme; empirisme; rationalisme; inductie; deductie; fysicalisme, materialisme, superveniëntie; emergentie; epistemologie; ontologie; empirische cyclus; falsificatie; paradigma

  • herkent en verklaart basisbegrippen in een biomedisch onderzoekskader

  • formuleert een beredeneerde mening op schrift over dilemma’s in biomedisch onderzoek vanuit een wetenschapsfilosofisch/-ethisch standpunt

  • bediscussieert dilemma’s in biomedisch onderzoek met argumenten vanuit een wetenschapsfilosofisch/-ethisch standpunt

Onderwijsvorm

Voor de dilemma’s en thema’s zijn er inleidende colleges, zelfstudieopdrachten en werkgroepen. De studenten moeten zelf ook met een voorbeeld van een maatschappelijke vraag komen vanuit hedendaags biomedisch onderzoek en deze uitwerken in de vorm van een essay. De studenten werken in vaste werkgroepen (4 groepen van ongeveer 12 studenten), begeleidt door een werkgroepdocent.

Toetsing

De studenten worden op 3 onderdelen beoordeeld: 1. Academische houding: voorbereiding van ZSO; participatie en inbreng in de werkgroep; samenwerking; aanwezigheid en nakomen van afspraken. 2. Essay. 3. Tentamen in de vorm van meerkeuzevragen, waarin met name de kennis van de begrippen die gedurende het blok aangeboden zijn getoetst worden. Ook is er over elk thema een open vraag.

De drie afzonderlijke beoordelingsonderdelen van REOS moeten met een voldoende (minimaal 5,5) afgesloten worden. De student krijgt voor deze voldoende 6 ECTS.

Tentamendata

De tentamendata zijn beschikbaar op de roosterwebsite.

Literatuur

E. Koster (red.) Wat is wetenschap? Een filosofische inleiding voor levenswetenschappers en medici. 3e druk, 2014; VU University Press; ISBN 9789086595273