Studiegids

nl en

Hersenen en Aansturing

Vak
2019-2020

Beschrijving

In dit blok komen op een geïntegreerde wijze de bouw, functie én dysfunctie van het zenuwstelsel aan de orde en de student oefent zich in het observeren en herkennen van een functiestoornissen van het zenuwstelsel.
Ten eerste leert de student middels hoorcolleges en een daarmee samenhangend snijzaal-practicum de macroscopische anatomie van de hersenen en omliggende structuren te herkennen en deze structuren te correleren aan beelden die verkregen zijn met moderne geneeskundige beeldvormende technieken (CT, MRI).
Vervolgens worden, in een cyclus die steeds bestaat uit (1) een “basaal” hoorcollege, (2) een klinisch hoorcollege, (3) een zelfstudieopdracht, (4) een werkgroep en (5) een responsiecollege, een aantal thema’s behandeld.
Aan de orde komen onderwerpen als hersenstam en hersenzenuwen, autonoom zenuwstelsel, motorische sturing, sensibiliteit, zintuigen, geheugen, emotie en affectieve ontwikkeling, en cognitie. De klinische aspecten van dysfunctie van het zenuwstelsel worden belicht vanuit de neurologie, de psychiatrie en de ontwikkelingspsychologie.
Tevens maakt de student kennis met de geschiedenis van het denken over het brein.

NB Deelname aan de snijzaalpractica en aan de werkgroepen is verplicht. Eventuele vervangende opdrachten moeten voltooid zijn voordat aan het tentamen mag worden deelgenomen.

Leerdoelen

 1. De student kan de highlights uit de geschiedenis van de neurofilosofie beschrijven.
 2. De student kan de belangrijkste onderdelen van het centraal zenuwstelsel en omringende structuren (vaten, vliezen, bot) herkennen en benoemen op afbeeldingen en in medische beeldvorming, en kan de functie van deze onderdelen beschrijven.
 3. De student kan op basis van klachten, symptomen en imaging deduceren waar in het zenuwstelsel de laesie zich bevindt, of op basis van de beschrijving of afbeelding van een laesie voorspellen welke klachten en symptomen die laesie tot gevolg zal hebben, een en ander met name met betrekking tot de somatomotoriek (inclusief subcorticale systemen), de somatosensibiliteit, en de voornaamste zintuigsystemen (visus/gehoor/evenwicht).
 4. De student kan aangeven wat het verloop en functie van de hersenzenuwen is en hoe deze functie wordt onderzocht.
 5. De student kan met behulp van de Glasgow coma schaal de diepte van een bewustzijnsstoornis schatten aan de hand van een beschrijving van de toestand van de patiënt en kan structuren die relevant zijn voor een normaal bewustzijn benoemen en lokaliseren (imaging).
 6. De student kan de verschillende onderdelen van de cerebrale cortex benoemen, op medische beeldvorming herkennen en hun functie beschrijven.
 7. De student kan aan de hand van het biopsychosociale model het ontstaan van ontwikkelingsproblematiek en psychiatrische ziekten verklaren.
 8. De student kan depressie herkennen op basis van klachten en symptomen en kan enkele predisponerende factoren aangeven.
 9. De student kan beschrijven welke functionele circuits in de hersenen betrokken zijn bij emotieregulatie.
 10. De student kan, op basis van een gestructureerde observatie, een gedragsstoornis van een kind in een gezinssituatie herkennen en beschrijven.
 11. De student kan beschrijven welke functionele circuits in de hersenen betrokken zijn bij gedragsstoornissen bij kinderen.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Neuroanatomie: Hoorcolleges met bijpassende snijzaalpractica; zelfstudieopdracht (MRI); responsiecollege.
Themata: Hoorcolleges (steeds basaal gevolgd door klinisch); bijpassende zelfstudieopdracht(en) en werkgroep(en), afgesloten door responsiecollege.
Patiënt-demonstraties.

Studielast

Het aantal studiepunten staat bovenaan in het grijze vak achter EC vermeld. 1 EC staat voor 28 uur.

Toetsing

 • Cumulatieve toetsing.
  Na 2 weken een toets van 16 vragen over de stof van de 1e 2 weken, na 4 weken een toets van 24 vragen over de 1e 4 weken, tenslotte een toets van 56 vragen over de gehele stof van het blok. Deze toetsen kunnen niet apart herkanst worden.
  In elke toets kunnen open vragen, MC vragen en EM vragen voorkomen. Het eindresultaat wordt bepaald aan de hand van het totaalresultaat van de 3 toetsen (in totaal 96 vragen).
  Het hertentamen bestaat ook uit 96 vragen (open vragen, MC en EM vragen).
  Nabespreking: zie Blackboard.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Blumenfeld: Neuroanatomy through Clinical Cases, 2nd ed 2010

 • Hijdra, Koudstaal, Roos: Neurologie, 6e druk 2015

 • Doreleijers, Boer, Huisman, de Haan: Leerboek psychiatrie kinderen en adolescenten, 3e druk 2016

 • Hengeveld, van Balkom, van Heeringen, Sabbe. Leerboek psychiatrie, 3e druk 2016

 • Moore, Dalley, Agur: Clinically Oriented Anatomy, 7th dd 2014

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten worden automatisch ingedeeld voor een werkgroep. Voor ouderejaars studenten verloopt de aanmelding voor een werkgroep via het inleveren van het studieplan. Zie de Blackboardmodule ‘Onderwijszaken GNK’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

Drs. O.M. Overbeek
O.M.Overbeek@lumc.nl
Dr. E.A.J.F. Lakke
E.A.J.F.Lakke@lumc.nl