Studiegids

nl en

Lijn Gezondheidsbevordering jaar 1

Vak
2019-2020

Beschrijving

De Lijn Gezondheidsbevordering is een longitudinale onderwijsvorm die zich uitstrekt over de gehele bachelor Geneeskunde, curriculum 2012. In deze lijn staat de ontwikkeling van de CanMed Competentie ‘Gezondheidsbevordering’ (of maatschappelijk handelen) centraal.

Gedurende de drie jaar leren de studenten deze rol vanuit verschillende perspectieven bekijken: op populatieniveau, vanuit verschillende medische disciplines en in de arts- patiënt relatie.

In jaar 1 bestaat het lijnonderwijs uit het kennismaken met gezondheidsbevordering. We bouwen daarbij voort op de kennis over indicatoren en determinanten van gezondheid in Nederland en in de wereld ( in het blok start tot arts). Vervolgens gaan we dieper in op de relatie tussen gezondheid en gedrag en de determinanten van gedrag. Waarom gedraagt een persoon zich zoals hij / zij zich gedraagt en waarom moet je hier iets over weten als arts? Wat verstaan we onder een gedragsinterventie, welke zijn effectief en waarom? Hiervoor volgen studenten een hoorcollege, maken zij een aantal studieopdrachten en nemen ze deel aan twee werkgroepen. Tijdens de eerste werkgroep gaan studenten actief aan de slag met kennis over gedrag en gedragsinterventies. Er is een quiz over de theorie die ze moeten kennen, ze beoordelen een gedragsinterventie voor jongeren aan de hand van een casus (bijvoorbeeld alcoholgebruik bij jongeren) en presenteren dit met een poster. Tot slot bedenken ze hoe ze een deel van een interventie zouden kunnen vormgeven. Deze interventie werken ze buiten de werkgroep uit en presenteren ze de tweede werkgroep. De tweede werkgroep is een werkgroep waarin ook de competentie Samenwerken en organisatie aan bod komt.

Leerdoelen

  • Je beoordeelt de gezondheid van de populatie, bepaalt wat het gezondheidsprobleem is en wat de risicogroepen zijn.

  • Je analyseert welke determinanten van gezondheid belangrijk zijn voor het gezondheidsprobleem en stelt vast welke determinanten gedragsgericht en welke omgevingsgericht zijn.

  • Je legt in eigen woorden uit waarom het voor artsen belangrijk is om theorie over gedragsverandering te kennen bij arts-patiënt consulten.

  • Je herkent gedrag en opvattingen van (groepen) patiënten (in een filmpje of papieren casus) met behulp van vier theorieën over gedragsverandering (health belief model, Theory of planned behaviour, Social Cognitive theory and PRIME theory).

  • Je past in de opdracht aangereikte methoden van gedragsverandering (gebaseerd op theorieën van gedragsverandering zoals (sociale) leertheorieën, transtheoretisch model en health belief model) toe bij het bedenken van een strategie voor gedragsverandering voor een individu of groep.

  • Je beschrijft wat een gedragsinterventie is en wat de rol van artsen hierbij kan zijn.

  • Je houdt bij het bevorderen rekening met sociaaleconomische, culturele en maatschappelijke achtergronden van het individu of de groep.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkgroep, studieopdrachten.

Studielast

Het aantal studiepunten staat bovenaan in het grijze vak achter EC vermeld. 1 EC staat voor 28 uur.

De lijn heeft in het eerste studiejaar jaar 1 ECTS. De daarbij behorende contacturen worden opgenomen in het rooster van het lijnonderwijs.
Daarnaast is er onderwijs over de lijn geïntegreerd in het blokonderwijs en de lijn Samenwerking en Organisatie (in opdracht en tweede werkgroep).

Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van een tentamen en als onderdeel van bloktentamens

De tentamendata zijn beschikbaar op de roosterwebsite.

Voor nabespreking en inzage; zie Blackboard.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Kernboek ‘Volksgezondheid en Gezondheidszorg’ (Mackenbach ea)

  • ‘Psychology for Medicine’ (Ayers & de Visser)

  • ‘Een arts van de wereld’ (Suurmond ea)

Aanvullende literatuur wordt opgegeven in overleg met de betreffende blokcoördinatoren en wordt aangegeven op blackboard.

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten worden automatisch ingedeeld voor een werkgroep. Voor ouderejaars studenten verloopt de aanmelding voor een werkgroep via het inleveren van jouw studieplan. Zie de Blackboard module ‘Onderwijszaken GNK’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

G1LGB@lumc.nl