Studiegids

nl en

Lijn Gezondheidsbevordering jaar 2

Vak
2019-2020

Beschrijving

De Lijn Gezondheidsbevordering is een longitudinale onderwijsvorm die zich uitstrekt over de gehele bachelor Geneeskunde, curriculum 2012. In deze lijn staat de ontwikkeling van de CanMed Competentie ‘Gezondheidsbevordering’ (of maatschappelijk handelen) centraal.

Gedurende de drie jaar leren de studenten deze rol vanuit verschillende perspectieven bekijken: op populatieniveau, vanuit verschillende medische disciplines en in de arts- patiënt relatie.

In jaar 2 bestaat het onderwijs uit het onderzoeken welke determinanten van gedrag en kwaliteit van leven van chronisch zieke patiënten relevant zijn. Studenten zullen hiervoor interviews houden met chronisch zieke patiënten, een individueel zorgplan opstellen en met behulp van literatuuronderzoek bepalen wat voor gedragsinterventies de gezondheid van de patiënt kunnen bevorderen. U kunt hierbij denken aan een cursus met betrekking tot zelfmanagement bij een chronische ziekte, een stoppen met roken cursus of gesprekken met een nurse practitioner of psycholoog. Tijdens de werkgroepen houden studenten presentaties, oefenen ze een interview en analyseren ze het gedrag van de patiënt aan de hand van theoretische modellen. De docent beoordeelt deze presentaties. Studenten maken tot slot een verslag.

Een werkgroep gaat over global health. In deze werkgroep presenteren studenten met behulp van een aantal gezondheidsindicatoren de gezondheid in een land en geven verklaringen om verschillen in gezondheid tussen landen te begrijpen.

Leerdoelen

Epidemiologie van chronische ziekte en gezondheid
1 Je beschrijft op populatieniveau de epidemiologische gegevens (incidentie, prevalentie van ziekte, kwaliteit van leven, DALY) van de chronische ziekte van een patiënt en mogelijke verschillen tussen groepen (op basis van leeftijd, geslacht, sociaaleconomische status en diversiteit).
2 Je beschrijft op populatieniveau de determinanten van de chronische ziekte , geeft weer hoe sterk de relatie is van de determinant met de ziekte (in RR / OR) en kan aan de hand van deze determinanten bepalen of de gezondheid van de patiënt met behulp van gedragsverandering kan worden bevorderd.
Zelfmanagement: theorie en de toepassing ervan op situatie patiënt en individueel zorgplan
3 Je formuleert doelstellingen met betrekking tot het gewenste gedrag voor een groep patiënten met een chronische ziekte;
4 Je formuleert en stelt open vragen waarmee je de behoeften van de individuele patiënt en determinanten van gedrag bij een patiënt kunt achterhalen.
5 Je verwerft in een gesprek met een patiënt informatie vanuit het perspectief van de patiënt waarbij je empathie en respect toont naar de ander (je gedraagt je onbevooroordeeld)
6 Je bepaalt met behulp van informatie van de patiënt en theorieën over gezondheidsgedrag, gedragsverandering en zelfmanagement welke factoren (determinanten) invloed hebben op het gewenste ( zelfmanagement)gedrag
7 Je kunt op basis van het profiel (kenmerken) van de patiënt en wetenschappelijk literatuur een interventie kiezen die geschikt is om je patiënt te motiveren en te ondersteunen bij het uitvoeren van het gewenste (zelfmanagement)gedrag; Je legt uit met behulp van de theorie over gedrag en zelfmanagement waarom een interventie past bij de kenmerken en behoeften van de chronisch zieke patiënt;
8 Je kunt aangeven waar een interventie past binnen het zorgmodel voor chronisch zieke patiënten
9 Je stelt voor de patiënt een individueel zorgplan op volgens het gegeven format en je werkt het deel over zelfmanagement (gezondheidsbevordering) in detail uit.
10 Je beargumenteert en verantwoordt met behulp van kennis , interview en wetenschappelijk literatuur de keuzes die je maakt in het zorgplan in bijbehorend verantwoordingsverslag.

Global Health
De student kan:
1. het principe van global health statistiek zoals gepresenteerd in gapminder programma uitleggen en zelf een gapmindergrafiek maken
2. de betekenis van diverse indicatoren van gezondheid (bv. prevalence, incidence, mortality, life expectancy, morbidity, under-5 year mortality rate en maternal mortality ratio) bespreken in een presentatie
3. de gezondheidstoestand van verschillende populaties vergelijken en bespreken op basis van gepresenteerde indicatoren en daar de geografische en sociaal economische factoren bij betrekken.
4. feedback geven op presentaties van anderen
5. schriftelijk reflecteren op de ontvangen feedback op de eigen en andere presentaties.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, studieopdrachten.

Studielast

Het aantal studiepunten staat bovenaan in het grijze vak achter EC vermeld. 1 EC staat voor 28 uur.

Toetsing

Onderdeel van de bloktentamens. Door middel van een eindverslag. Informatie hierover is te vinden op blackboard.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Kernboek ‘Volksgezondheid en Gezondheidszorg’ (Mackenbach ea)

  • ‘Psychology for Medicine’ (Ayers & de Visser)

  • Arts van de Wereld

Aanvullende literatuur wordt opgegeven in overleg met de betreffende blokcoördinatoren en zal te vinden zijn op Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding voor een werkgroep verloopt via het inleveren van jouw studieplan. Zie de Blackboard module ‘Onderwijszaken GNK’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

Voorzitter lijn commissie: mw. Dr. V. Nierkens, afdeling PHEG, 071-5268623
V.Nierkens@lumc.nl